Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl

18.02.2019

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA?

UWAGA - JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem ZamiejscowymProkuratury Rejonowej w Szubinie z siedziba w Żninie informuje,że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw’’ przez 5 dni,tj. 18.02.2019r. do 22.02.2019r. pełnione będą dyżury prokuratora.
Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ulicy Sądowej 2.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-postpenitencjarna/27.09.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2018 roku realizuje projekt p.n. „PRZEMOC BOLI” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2018, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.
W ramach tego projektu odbył się obóz socjoterapeutyczny w Ośrodku „Gród Piasta” w Chomiąży Szlacheckiej dla 40 dzieci z Powiatu Żnińskiego, funkcjonuje Mobilny Punkt Konsultacyjny, w którym dyżur pełni psycholog i pedagog. Z indywidualnego poradnictwa psychologa i mogą korzystać dzieci i młodzież z całego Powiatu Żnińskiego zagrożona lub dotknięta zjawiskiem przemocy. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie tut. Centrum.
Ponadto kolejnym działaniem, organizowanym cyklicznie od 2016, zaplanowanym w projekcie jest zorganizowanie dnia 8 listopada 2018 roku - Happpeningu „Dzieci przeciwko przemocy” – w którym uczestniczyć będą dzieci i mieszkańcy z wszystkich gmin Powiatu Żnińskiego. Jest to forma protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, stanowiącym uwieńczenie realizowanego projektu. Kampania ta ma na celu propagowanie prawidłowych wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie. Ważna jest tu nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość
i reagowanie osób, które są świadkami przemocy. Walka z przemocą wobec dzieci jest to zadanie całego społeczeństwa. Marsz ten odbywać się będzie na trasie, którą ustali gmina.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie chce dołączyło do ogólnoświatowej koalicji na rzecz przeciwdziałania krzywdzie i przemocy wobec dzieci i młodzieży, więc happening został zgłoszony jako partner do Fundacji „po DRUGIE”, która co roku przez 19 pierwszych dni listopada we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada będziemy mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, będziemy przypominać i uczyć się tych wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest genewska organizacja Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Każdego roku prezentuje ona raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Działania kampanii rozgrywają się od 1 listopada do 19 listopada.

Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Kamila Jankowska udzieli odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania pod numerem telefonu 52 30 30 169 lub w siedzibie tut. Centrum.24.09.2018

Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowany do realizacji w okresie od 1 lipca 2018 r do 30 czerwca 2020 r jest kontynuacją obecnie realizowanego projektu „Rodzina w Centrum” – do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z powiatami ziemskimi oraz miastami na prawach powiatu
Łącznie projekt obejmie ponad 2922 uczestników.
Ogólna wartość projektu wynosi: 12 318 179 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie: 11 332 724,50 zł
Wkład własny: 985 455,00 zł
CEL: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP do 30.06.2020
ZADANIA: W ramach projektu zostaną zrealizowanie następujące zadania:

Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej;
Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą;

Nowe zadania:
- Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych;
- W ramach zadania utworzone zostaną 2 mieszkania treningowe w powiecie aleksandrowskim i sępoleńskim
- Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego.
- Zadanie realizowane będzie we Włocławku w placówkach wsparcia dziennego – świetlicach ZEFIR oraz ZORZA.

Zaplanowane w projekcie formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: pedagogiczne (łącznie 2972 godz.);
- poradnictwo prawne (łącznie 1552 porady);
- poradnictwo psychologiczne (łącznie 5282 godz.);
- poradnictwo psychiatryczne (łącznie 777 porad);
- mediacje dla rodzin zastępczych i naturalnych (łącznie 537 godz.),
- terapia rodzinna /grupowa i indywidualna (łącznie 1330 spotkań);
- warsztaty 1-dniowe dla rodzin naturalnych i zastępczych zwiększające kompetencje rodziców (łącznie 183 warsztaty) wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci uczestników warsztatów,
- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wiek od 7 do 14 lat (łącznie 120 warsztatów);
- grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (łącznie 223 spotkania grup);
- szkolenia dla wolontariuszy 1-dniowe (łącznie 16 szkoleń);
- wyjazdy edukacyjne z elementami integracji służ wzmacnianiu więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi (łącznie 43 wyjazdy 5-dniowe);
- superwizja rodzin zastępczych (łącznie 386 godz.);
- warsztaty dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych (łącznie 86 warsztatów);
- bony edukacyjne dla opuszczających pieczę zastępczą (łącznie 71 bonów);
- warsztaty "Moje emocje" dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (łącznie 68 cykli).
Zadania ROPS

Zadanie 2
Zorganizowanie 2 spotkań edukacyjnych w latach 2019, 2020, dotyczących tworzenia i wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej .
zorganizowanie 3 wizyt studyjnych 2018,2019 na terenie Polski, podczas których zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie działań na rzecz wsparcia rodziny i dziecka
szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

Zadanie 3
W latach 2018-2020 zorganizowanie 12 szkoleń oraz 7 kursów specjalistycznych wraz z doradztwem indywidualnym na każdym szkoleniu.

Szczegółowych informacji dotyczących działań w projekcie udziela mgr Kamila Jankowska - specjalista ds wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.


20.08.2018 - 24.08.2018

W dniach 20.08.2018 - 24.08.2018 odbył się wyjazd edukacyjny dla rodzin w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2". Organizatorem wyjazdu na zlecenie PCPR był Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagoga Janusz Witkowski z Janowca Wlkp.

Celem wyjazdu edukacyjnego było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych
i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Uczestnicy brali udział w warsztatach dydaktycznych z psychologiem i pedagogiem, poradnictwie indywidualnym, wycieczce do Gniezna oraz zajęciach z animatorem, kucharzem i kosmetyczką.31 sierpień 2018

W dniach 13.08.2018 roku do 17.08.2018 roku odbył się obóz socjoterapeutyczny w ramach projektu "PRZEMOC BOLI" PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2018.
Organizatorem obozu na zlecenie PCPR w Żninie był Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagoga Janusz Witkowski z Janowca Wlkp.
Obóz miał na celu:
- objęcie dzieci i młodzieży kompleksową pomocą pedagoga i psychologa, zarówno w postaci wsparcia indywidualnego jak i zajęć grupowych – poradnictwo specjalistyczne,
- objęcie dzieci opieką i pomocą wychowawców kolonijnych – absolwentów pedagogiki i pracy socjalnej oraz ratownika medycznego, przedstawiciela policji,
- umożliwienie udziału w formach aktywności uwzględniających indywidualne zainteresowania dzieci i młodzieży (m.in. animator sztuki/czasu wolnego, pływanie, zabawy ruchowe, wyprawy kajakami, rowery wodne, dyskoteka, karaoke, wycieczki, prace plastyczne, warsztaty artystyczno - teatralne prowadzone przez specjalistę - inscenizatora ),
- umożliwianie uczestnikom przepracowania doświadczeń związanych z życiem w rodzinie z problemem alkoholowym i/lub dotkniętej przemocą, ale także motywowanie ich do działania w lokalnej społeczności ,
- przeprowadzenie warsztatów pomagania innym, celem wyposażenia ich w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów osobowościowych,
- zmianę postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie,
- ograniczenie skutków zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żnińskiego,
- przeprowadzenie warsztatów, których celem było zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych – jest to ważny element w przeciwdziałaniu przemocy, który posłuży bądź do przeciwdziałania lub też, jeśli już doświadczamy przemocy do wskazania drogi wyjścia z tego zjawiska.

Uczestnikami obozu były dzieci i młodzież z Powiatu Żnińskiego. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał kierownik obozu Kamila Jankowska oraz wyspecjalizowana kadra pedagogiczna - wychowawcy: Magdalena Siedlecka, Agnieszka Michalska, Ewa Ciszewska, Robert Wróblewski, psycholog Lidia Bratz, pedagog Karolina Wielgosz, a także animator Alicja Łastowska i inscenizator Artur Jakubowski. Uczestnicy brali tez udział w wycieczce dydaktycznej do Wenecji - w gospodarstwie amatorskiej hodowli drobiu ozdobnego Kurza Hacjenda.
Pod okiem inscenizatora dzieci i młodzież zaprezentowała etiudę pn. "Pięknie żyć" jako przedstawienie o charakterze profilaktycznym. Aktorami w etiudzie były dzieci biorące udział w obozie. Scenariusz i występ dzieci przygotowała osoba zatrudniona do przeprowadzenia warsztatów artystycznych - inscenizator.
Obóz zakończył się imprezą rekreacyjno – profilaktyczno – edukacyjną „Urodziny Rodziny” dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w obozie oraz ich rodziców lub opiekunów. Było to działanie niezwykle ważne pozwalające na tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi poprzez aktywne, wspólne spędzanie czasu wolnego oraz stworzenie warunków do różnej aktywności dzieci, rodziców i opiekunów poprzez wspólny udział w zabawach i konkursach.
Na imprezę przybyli zaproszeni goście - Pani Józefa Błajet - Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie, członkowie Żnińskiego Towarzystwa Motocyklowego "BASZTA".

 30 czerwiec 2018

Zakończenie projektu "RODZINA W CENTRUM"

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Żninie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:


- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.;
- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
29 maj 2018

Targi Pracy i Edukacji dla osób niepełnosprawnych

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu promującym edukację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych pn.: „Targi Pracy i Edukacji – osoba niepełnosprawna na rynku pracy i na uczelni”. Targi odbędą się w dniu 6 czerwca 2018 roku w godzinach 10.00–13.00 w Toruniu w Foyer Auli UMK (ul. Gagarina 11). Dojazd autobusami linii nr 15, 17, 18, 25, 26, 28 , 32, 34, 36, 40 lub tramwajem linii nr 1, 4 Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności osoby poszukujące pracy i/lub osoby niepełnosprawne chcące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. W trakcie targów będzie możliwość poznania ofert edukacyjnych szkół wyższych kierowanych do osób niepełnosprawnych oraz ofert pracy firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także skorzystania z pomocy doradcy zawodowego i konsultacji w zakresie redagowania CV i listu motywacyjnego.


Targi Pracy i Edukacji9 kwiecień 2018

Rozeznanie cenowe - spotkanie dotyczące rozwoju pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 osób.

Wykaz doświadczenia i kwalifikacji osób wskazanych do realizacji zamówienia
Wzór oferty-1
Zapytanie ofertowe wzór-1 201816 listopad 2017

Program Osłonowy „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE"

Dnia 16 listopada 2017 roku w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" odbył się Happening „Dzieci przeciwko przemocy” - jego celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz braku reakcji dorosłych wobec aktów krzywdzenia najmłodszych. Dzieci i młodzież Powiatu Żnińskiego (razem ponad 2500 osób) zaopatrzona w niebieskie balony z napisem STOP PRZEMOCY, gwizdki, plakaty, transparenty, informatory, ulotki, serduszka i niebieskie łapki z napisem STOP PRZEMOCY i hasłami tolerancji wyszły na ulicę, by w ten sposób wyrazić swój sprzeciw przeciwko brutalnym aktom krzywdzenia dzieci. Odbyły się: - pokazy samoobrony, - występy dzieci i młodzieży, - przedstawienia teatralne o tematyce przemocowej, - wystawy prac i zdjęć nawiązujących do tematyki przemocy, - w niebo poleciały balony z hasłami tolerancji, - pogadanki w klasach o przemocy, Celem happeningu było też zwrócenie uwagi przechodniów na problem obojętności dorosłych oraz informowanie dzieci – ofiar przemocy – o ich prawach i przekazanie im informacji, gdzie mogą szukać pomocy. Dzieci i młodzież, które nie wyszły na marsz brały udział w akcji w szkołach. O powodzeniu akcji świadczyć może zainteresowanie przechodniów oraz lokalnych mediów i lokalnych telewizji. W organizację happeningu włączyły się: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego, Komendy Miejskie Policji i Komenda Powiatowa Policji, Szkoły i Przedszkola Powiatu Żnińskiego,Przedstawiciele Rady Rodziców, Pedagodzy i Psycholodzy, Lokalne media, Straż Pożarna, Urzędy Miejskie i Gminne Powiatu Żnińskiego, Burmistrzowie oraz Radni. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!! . Swoją obecnością na happeningu zaszczyciła nas Pani Beata Sulima - Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. DZIĘKUJEMY !!! Koordynatorem projektu " Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" była Pani Kamila Jankowska pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Gmina BARCINGmina ŻNINGmina JANOWIEC WIELKOPOLSKIGmina GĄSAWAGmina ROGOWOSzkoła SŁĘBOWOSzkoła LASKOWO
17 październik 2017

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.

Ulotka_informacyjna
Wniosek Modul I
Wniosek Modul II21 sierpień 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2017, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jednym z zadań realizowanych w projekcie było zorganizowanie i przeprowadzenie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie. Obóz ten odbył się w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej w dniach 07.08.2017 r. do 11.08.2017 r.
Obóz socjoterapeutyczny – złożony z szeregu różnych działań np. zajęcia plastyczne, ruchowe oraz warsztaty socjoterapeutyczne nie był tylko sposobem na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, ale także - ze względu na zaplanowane, dostosowane do potrzeb uczestników codzienne kilkugodzinne zajęcia tematyczne - formą intensywnej pracy i doświadczania siebie w różnych sytuacjach interpersonalnych i zadaniowych związanych z przemocą.
Wstępem do tematyki obozu był spektakl profilaktyczny - był wstępem do warsztatów i działań zaplanowanych w projekcie. Poprzez sztukę dzieci i młodzież poznały:
przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko – rodzina,
w procesie dojrzewania społecznego jednostki
problem przemocy fizycznej i psychicznej w środowiskach szkolnych i rodzinie – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przeciwdziałanie agresji,
profilaktyka używek: alkohol, nikotyna, itd.
profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych / dopalacze/.
Po obejrzeniu spektaklu dzieci miały czas na przemyślenia i uwagi, które zostały wykorzystane podczas zajęć socjoterapeutycznych.
Codziennie odbywały się zajęcia z pedagogiem - Panią Karoliną Wielgosz, psychologiem - Panią Lidią Bratz oraz animatorem czasu wolnego - Panią Martą Łastowską. Można było również skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
Nad całością wypoczynku czuwał kierownik obozu - Pani Kamila Jankowska, a opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy grup:
– Pani Ewa Ciszewska - grupa I - ORŁY
- Pan Robert Wróblewski - grupa II - BOBRY
- Pani Agnieszka Michalska - grupa III - POZIOMKI
- Pani Magdalena Siedlecka - grupa IV - MINIONKI
Ratownikiem medycznym na obozie był Pan Filip Wielgosz.
Obóz zakończono Imprezą rekreacyjną „Festiwal Rodziny” - celem tej imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek oraz uświadomienie dzieciom i dorosłym, że dzięki systematycznemu wysiłkowi fizycznemu można poprawić i utrzymać ogólną sprawność organizmu. Zorganizowanie imprezy z udziałem rodziców pozwoliło również zacieśnić współpracę między rodzicami a dziećmi oraz zintegrować rodziny.
Podczas imprezy wręczono nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1.000,00 zł oraz wycieczki klasowej ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Powiatu Żnińskiego Panią Józefę Błajet dla najbardziej aktywnego, grzecznego i pomysłowego obozowicza. Otrzymał je Patryk Kijewski.
Swoją obecnością zaszczycili nas Członkowie STOWARZYSZENIA PAŁUCKIE TOWARZYSTWO MOTOCYKLOWE CZAPLE ZE ŻNINA oraz PRZEDSTAWICIELE POLICJI.
Przypominamy, iż w ramach projektu cały czas działa Mobilny Punkt Konsultacyjny - "Poradnictwo na kółkach", gdzie porad udziela pedagog i psycholog. Możliwy dojazd do środowiska osób zainteresowanych. Informacji udziela Pani Kamila Jankowska – tel. 52 30 30 169.
16 sierpień 2017

Tabela obrazująca zasady naliczania dodatku – Moduł II

Pobierz tabela naliczania dodatku13 marzec 2017

Najwięcej punktów tj. 100, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr PCPR.RWC.1.2017 dotyczącym zorganizowania 4 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 dzieci.otrzymał Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagogiczny Janusz Witkowski z siedzibą w Janowcu Wlkp. Powyższa oferta spełnia wymagania dotyczące doświadczenia, wykształcenia ekspertów prowadzących spotkania oraz cenowe.18 Październik 2016

UWAGA STUDENCI ZMIANY W MODULE II

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Najistotniejsze zmiany pojawiły się w sposobie naliczania i wypłacania dodatków na pokrycie kosztów kształcenia. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
a. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
b. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
c. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
d. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
e. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PFRON :
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3398,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

Obóz socjoterapeutyczny w ramach projektu „Uczę się życia od Ciebie”

Program Osłonowy
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016 r.

W dniach 22.08. – 25.08.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu „Uczę się życia od Ciebie” zorganizowało w ośrodku „Gród Piasta” w malowniczej miejscowości Chomiąży Szlacheckiej obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z terenu Powiatu Żnińskiego. Założeniem obozu była profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.
W projekcie uczestniczyło 40- ścioro dzieci, a nad ich bezpieczeństwem czuwało 4 wychowawców kolonijnych oraz ratownik medyczny.Wstępem do działań prowadzonych na obozie był spektakl profilaktyczny w wykonaniu „Teatr Vaśka” z Torunia. Przez 4 dni realizowane były zajęcia plastyczne i rekreacyjno- sportowe powiązane z warsztatami prowadzonymi przez psychologa Panią Lidię Bratz, pedagoga Panią Kamilę Jankowską oraz warsztatami z filcowania prowadzonymi przez kierownika obozu Panią Violettę Lilianę Szymańską. Odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa z asp. szt. Robertem Wróblewskim z KPP Żnin. Obecny na obozie Animator czasu wolnego Pan Andrzej Klockowski organizował dla dzieci konkurencje i zawody sportowe, wieczorne dyskoteki, na których odbywały się występy karaoke itp. Dzięki uprzejmości właściciela ośrodka Pana Mirosława Walczaka uczestnicy obozu mogli miło i przyjemnie spędzić czas przy ognisku smażąc kiełbaski. Obozowicze mogli również korzystać z atrakcji oferowanych przez „Gród Piasta” takich jak: grota solna, rowery wodne, trampolina, bilard, piłkarzyki, ping-pong itp.
Obóz zakończył się piknikiem p.n. „Aktywna Rodzina – Relacje na Szóstkę”. Imprezę rozpoczęła zumba prowadzona przez Panią Paulinę Kluczyńską. Następnie dokonano uroczystego zakopania słoja z listami do przyszłości napisanymi przez dzieci oraz posadzenia pamiątkowego drzewka, które ma uczestnikom obozu i ich rodzinom zawsze przypominać miniony obóz i podjęte na nim postanowienia. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal i dyplom za aktywny udział w obozie, który wręczali: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie Pani Maria Zwolenkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Józefą Błajet oraz asp. szt. Robertem Wróblewskim z Komendy Powiatowej Policji w Żninie
W międzyczasie kosztowano potraw z grilla, zupy gulaszowej, ziemniaków z gzikiem, oraz słodkości serwowanych przez „Gród Piasta”. Ukoronowaniem zabawy był wjazd kolumny motorów. Cały ośrodek trząsł się w posadach od warkotu silników. Każdy mógł podejść do jednośladów, obejrzeć je i co stanowiło największą dla dzieci atrakcję przejechać się nimi. Do domu wróciliśmy z masą dobrych wspomnień i już nie możemy doczekać się kolejnych takich przedsięwzięć.

2 sierpień 2016

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, iż od miesiąca sierpnia 2016 roku w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016, projekt „Uczę się życia od Ciebie” prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym dyżuruje psycholog. Poradnictwo skierowane jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Szczegółowych informacji udziela Pani Kamila Jankowska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie lub pod numerem telefonu 50 30 30 169.10 marzec 2016

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM

29 luty 2016

AKTYWNY SAMORZĄD W 2016 ROKU.
W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków, o którym będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Pomoc finansową można uzyskać w 2016 roku na:

Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy przyjmowania wniosków:
dla Modułu I – od dnia 1 maja do dnia 30 sierpnia 2016 r.
dla Modułu II - od dnia 21 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)
12 styczeń 2016

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żnińskiego na lata 2016 – 2020. Opinie, propozycje, uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32 lub poprzez pocztę elektroniczną pcpr@znin.pl. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składanie ewentualnych uwag.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2016-202010 wrzesień 2015

POMOC DLA STUDENTÓW

Informujemy, że dostępne są już wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski można składać wraz z załącznikami od 10 września do 10 października w siedzibie PCPR przy ul. Szpitalnej 32 w pokoju nr 5.

WNIOSEK MODUŁ II
ZAŚWIADCZENIE MODUŁ II (UCZELNIA)
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
OŚWIADCZENIE NA WYRAŻENIE ZGODY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH12 Marzec 2015

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia -€“ do 1.000 zł,
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -€“ do 4.000 zł,
opłaty za naukę (czesne) -€“ równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się -€“ w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
300 zł -€“ w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. "€žKierunki działań (...)"€), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:
- stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
- stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony;
- okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
- działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
- działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Wnioski można składać od 16 do 30 marca w siedzibie PCPR przy ul. Szpitalnej 32, pokój nr 7.

WNIOSEK MODUŁ II
ZAŚWIADCZENIE MODUŁ II (UCZELNIA)
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
OŚWIADCZENIE NA WYRAŻENIE ZGODY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


9 Grudzień 2014

UWAGA

Z uwagi na brak środków finansowych wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą już rozpatrywane w bieżącym roku.
Wnioski złożone i nie rozpatrzone w roku 2014 nie zostaną przeniesione na rok następny. Jednakże sprawa zostanie ponownie rozpatrzona po złożeniu do tut. Centrum aktualnego wniosku wraz z załącznikami w 2015 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ponadto informuje, że do 15 stycznia 2015 roku dostępne będą na stronie internetowej oraz w siedzibie tut. Centrum, aktualne wnioski o dofinansowanie.25 Wrzesień 2014

UWAGA

Dotyczy zadania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Do wniosku dołącza się:
1) ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź wypis z treści orzeczenia w rozumieniu §11 ust. 4 pkt. 1, tj.: kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopii orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r. (oryginał do wglądu),
2) a) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
b) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
c) w przypadku zlecenia na środki pomocnicze (wyroby medyczne), wydawane co miesiąc, np.: pieluchomajtki, cewniki, gdzie w kolejnym zleceniu punkt IV. pt.” Wypełnia pracownik oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia” rubryka nie została wypełniona, wówczas niezbędne jest przedstawienie karty comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B" zlecenia. Przedmiotowe zlecenie winno być wypełnione przez osobę zlecającą oraz osobę realizującą świadczenie za dany okres, którego dotyczy wniosek.
3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
4) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.

"Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, i nie jest już w posiadaniu odpowiednio zrealizowanego zlecenia, zobowiązana jest dołączyć do wniosku (oprócz faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup) potwierdzonej za zgodność kopii zrealizowanego zlecenia na takie zaopatrzenie. W takim przypadku kopie niezbędnych dokumentów osoba niepełnosprawna może uzyskać u sprzedawcy lub w NFZ. Oprócz w/w dokumentów jednocześnie należy przedstawić aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne na dzień złożenia wniosku, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne na dzień zakupu przedmiotu dofinansowania."
W/w procedury zawarte zostały w Aneksie Nr 2 z dnia 25.09.2014 r. do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Żninie z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zasad dofinansowania z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

Maria Zwolenkiewicz.

 11 Sierpień 2014

KOMUNIKAT

Najlepszym miejscem do wychowywania dzieci jest dom rodzinny i miłość w nim panująca. Niestety, życie czasem tak układa losy, że rodzina biologiczna z wielu powodów nie jest w stanie zabezpieczyć odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoje dziecka. Wtedy szansą dla dzieci jest rodzina zastępcza, która obdaruje takie dziecko miłością i postara się naprawić wyrządzone krzywdy, a także przekaże najważniejsze wartości w życiu oraz nauczy się nim cieszyć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Osoby i rodziny zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie,
ul. Szpitalna 32 lub pod numerem telefonu 52 3030169
w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30.
8 Lipiec 2014

ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.
Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:
• zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy kategorii B,
• zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.30 Marzec 2014

APEL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc dla wychowanki rodziny zastępczej, mieszkanki Rogowa, podopiecznej tut. Centrum, której jedyną szansą na powrót do zdrowia jest bardzo kosztowny wyjazd do Indii na specjalną terapię.

Zebrano już około 70 tys. zł, do pełnej kwoty brakuje 80 tys. zł. Musimy je zebrać do 21 maja b.r.

Szanowni Państwo/Kochani
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla Kamili Mydlikowskiej (l. 19)
w powrocie do normalnego życia.
W 2012 roku Kamila uległa wypadkowi komunikacyjnemu, gdy przechodziła przez jezdnię w miejscowości Rogowo. W jego wyniku doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego i kręgosłupa szyjnego. Była hospitalizowana w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Od momentu wypadku Kamila jest sparaliżowana.
Dotychczasowe leczenie i rehabilitacja przynoszą poprawę, jednak nadal Kamila nie może chodzić. We wszystkich czynnościach dnia codziennego potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony osób trzecich. Jedyną szansą na poprawę jej zdrowia i usamodzielnienie się jest terapia komórkami (regeneracja rdzenia) w klinice IBS Indie.
Kamila jako jedna z niewielu osób została zakwalifikowana na przeszczep komórek macierzystych w Indiach!!! Pojawiło się „światełko w tunelu”, ale również kolejny problem… Brak funduszy!
Rodzina potrzebuje na dalsze leczenie Kamili w Indiach 150 tys. zł.
W związku z tym z całego serca prosimy w Jej imieniu o jakąkolwiek pomoc pieniężną, nawet o tzw. „przysłowiową złotówkę”. Jesteśmy pewni, że Państwa złotówka z pozoru „kropla w morzu”, stanie się darem, który pomoże Kamili stanąć na nogi.
Nie bądźmy zimni i obojętni, gdyż życie było i będzie jedną wielką niewiadomą, nigdy nie wiadomo co może przytrafić się nam samym.

Wpłaty na leczenie i rehabilitację można kierować na subkonto Kamili:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Stawnica 33, 77-400 Złotów, Spółdzielczy Bank Ludowy Oddział Złotów
Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Kamili Mydlikowskiej – symbol 227/M5 Marzec 2014

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania opłaty za naukę na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przy ul. Szpitalnej 32, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
począwszy od dnia 10.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski
od 10.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

Więcej informacji w zakładce – Program „Aktywny Samorząd”25 Luty 2014

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne ogłoszone w konkursie na stanowisko doradcy zawodowego:
1. Joanna Pielińska - Białe Błota.

 


3 Luty 2014

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko - doradca zawodowy.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 


23 Styczeń 2014

INFORMACJA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie poszukuje pracownika na stanowisko doradca zawodowy (umowa zlecenie). Stanowisko to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego. Miesięczna liczba godzin do przepracowania wynosi 16. Dokumenty aplikacyjne można składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do 14 lutego 2014 roku.

 


13 Styczeń 2014

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 27 osób z terenu powiatu żnińskiego.
W tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych,
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa.
Jednocześnie informujemy, że poszukujemy 6 osób w wieku 15-30 lat (również osoby niepełnosprawne)
Jeżlli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.

 


27 Listopad 2013

AKCJA HARDKOROWA PACZKA12 Sierpień 2013

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące problemów społecznych osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Żnińskiego, niezbędne do zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Narzędzia, które zostały użyte do badań to przede wszystkim ankieta oraz rozmowy pracowników PCPR z klientami. Ankietowani sytuację osób niepełnosprawnych oceniają jako niezadowalającą i złą. Zauważyć można również fakt, że społeczeństwo, a szczególnie osoby zdrowe "dziwnie" przyglądają się osobom niepełnosprawnym i nie traktują ich tak jak pełnosprawnych członków społeczeństwa, a przecież dużą rolę w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa otoczenie. Jeśli taka osoba jest akceptowana to nie boi się wyjść na zewnątrz. Otoczenie to ważny czynnik, który sprawia, że osoba jest wesoła i otwarta, gdy ją akceptuje lub przygnębiona, zamknięta w sobie i smutna, gdy ją odrzuca.

Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ze może mieć wpływ na charakter, spojrzenie na świat i nastrój osoby niepełnosprawnej, więc powinniśmy uważać, jak się zachowujemy, co mówimy aby nie zranić tej osoby. Osoba niepełnosprawna jest zazwyczaj samotna, więc dla niej rozmowa z inną osobą jest bardzo ważna. Dzięki rozmowie nie zamyka się w sobie i może podzielić się swoimi uczuciami i wrażeniami z drugą osobą. Potrzeba komunikowania występuje u każdego z nas. Osobie niepełnosprawnej dodaje pewności siebie, bo każdy czuje się pewniej, gdy ma z kim porozmawiać, a gdy nikt nie zwraca na niego uwagi, czuje się samotny. Pracownicy PCPR przeprowadzili diagnozę środowiska lokalnego i zauważono, że problemami jakie dominują - a dotyczą osób niepełnosprawnych to przede wszystkim:

1. Poczucie złego traktowania przez społeczeństwo, brak szacunku, poczucie dyskryminacji i niechęci środowiska - poczucie wykluczenia,
2. Brak możliwości finansowania nauki,
3. Brak rozmów, spotkań integracyjnych, integracji ze środowiskiem społecznym, brak terapeutów (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, asystent ds.osób niepełnosprawnych) ? zajęć podnoszących poczucie własnej wartości i samoocenę, zajęć mobilizujących, grup wsparcia, zajęć usprawniających psychoruchowo,
4. Brak dostępu do rozwoju kulturalnego, do odkrywania własnych umiejętności i talentów,
5. Brak dostępu do pracy, brak szkoleń i kursów zawodowych,
6. Brak punktów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, jak również osób służących pomocą w obowiązkach dnie codziennego, w rozwiązywaniu problemów,
7. Trudny dostęp do lekarzy, specjalistów.

Celem głównym projektu będzie więc ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żnińskiego, poprzez osiągnięcie celów szczegółowych jakimi będą:
- podniesienie aktywności zawodowej,
- podniesienie aktywności społecznej.
Uczestnicy objęci zostaną instrumentami aktywnej integracji tj.:
- darmowym wsparciem grupowym i indywidualnym psychologa, doradcy zawodowego oraz asystenta ds.osób niepełnosprawnych,
- darmowym poradnictwem specjalistycznym,
- zajęcia tematyczne ze specjalistami różnych dziedzin - np. rehabilitant,
- instrumentem zdrowotnym jakim będą ćwiczenia usprawniające psychoruchowo na basenie,
- darmowymi szkoleniami i kursami zawodowymi,
- pracą socjalną,
- działaniami środowiskowymi
- spotkania integracyjne, wyjazdy
- integracja ze społeczeństwem,
- wsparciem finansowym
- wkład własny Powiatu Żnińskiego.

Ponadto sfinansowany zostanie koszt dojazdu uczestników na zajęcia, jak również posiłek podczas zajęć grupowych. Grupa docelowa projektu liczyć będzie 27 osób. Wszelkich informacji o projekcie udziela Koordynator projektu - mgr Kamila Jankowska pod numerem telefonu 52 30 30 169. Osoby chętne do udziału zapraszamy na rozmowę wstępna do siedziby Powiatowego Cenrtm Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32.

 


30 Lipiec 2013

DO OGŁOSZENIA
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.07.2013 dotyczącego składania ofert na kursy i szkolenia w ramach Projektu systemowego " Na pomoc rodzinie" informujemy, że ilość osób na poszczególne kursy wynosi:
kurs podstawy obsługi komputera -ilość osób 24
kurs bukieciarstwa- ilość osób 9
kurs obsługi kas fiskalnych - ilość osób 1
kurs upiększania i pielęgnacji paznokci - ilość osób 5
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - ilość osób 41
kurs bezpieczeństwa pożarowego w domu - ilość osób 41

Prosimy również o podanie ceny kursu masażu leczniczego dla 1 osoby oraz kursu opiekuna osób starszych dla 2 osób i wymagań jakie musi spełnić osoba biorąca udział w w/w kursach.

 

25 Lipiec 2013

OGŁOSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, że przyjmowane są oferty na przeprowadzenie kursów, szkoleń w ramach realizowanego Projektu systemowego „ Na pomoc rodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: do dnia 06.08.2013 r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32

Forma składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz z oznaczeniem: „Oferta przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczestników Projektu systemowego "Na pomoc rodzinie"
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie, tel. 523030169.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których kwota nie przekracza 14.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie nr 8/2010 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 


26 Czerwiec 2013

PROJEKT SYSTEMOWY „NA POMOC RODZINIE”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przygotowuje się do realizacji w 2014 roku projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" wpółfinanowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2..
Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób niepełnosprawnych w wieku 15 - 30 lat. W ramach uczestnictwa osoby te będą mogły korzystać z porad psychologa, doradcy zawodowego, asystentów ds. osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego oraz odbyć kursy zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy, jak również do umiejętności danej osoby. Projekt zakłada też szereg innych form wsparcia, jednak wszystko jest na etapie tworzenia i planowania.

W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Żnińskiego do zgłaszania potrzeb osób niepełnosprawnych, opisywania barier, na które napotykają osoby niepełnosprawne w Państwa środowisku oraz wszelkich innych pomysłów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na email - pcpr@znin.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Centrum. Ponadto zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zagłaszania się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Wszelkich niezbędnych informacji udziela Koordynator projektu - mgr Kamila Jankowska, pokój nr 5.


2 Maj 2013

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Informujemy, iż ruszył nabór wniosków dotyczących pomocy udzielanej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, w następujących terminach:

Moduł I – od 2 maja do 30 września 2013 r.
Moduł II – Semestr letni (od 2 maja do 31 maja 2013 r.), Semestr zimowy (od 1 września do 30 września 2013 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz pod nr telefonu (52) 30 30 169, a także na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 1) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 1) - podopieczny
Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 2) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - podopieczny
Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 1) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 1) - podopieczny
Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 2) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 2) - podopieczny
Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 3) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 4) - osoba dorosła
Wniosek Moduł I Obszar D - osoba dorosła
Wniosek Moduł II - osoba dorosła

Załączniki:

Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1) - Obszar C (Zadanie nr 1)
Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1)
Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)29 kwiecień 2013

OGŁOSZENIE

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 


25 Luty 2013

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych również w 2013 roku będą realizowane formy wsparcia w ramach Programu „Aktywny samorząd”.
W 2013 roku przewidziane są następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, o którą mogą się starać osoby, które posiadają:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób które posiadają:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. W tym obszarze o pomoc mogą się starać osoby, które posiadają:

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym, dla osób posiadających:

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, osobom które posiadają:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
Zadanie 3 i 4 jest skierowane dla osób, które posiadają:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
Żeby ubiegać się o pomoc w tym obszarze należy posiadać:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowana do osób, które posiadają:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Data przyjmowania wniosków ukaże się na stronie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Żninie w późniejszym terminie.

 


25 Styczeń 2013

NABÓR OSÓB DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NA POMOC RODZINIE".

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór osób do projektu systemowego "Na pomoc rodzinie"
Do udziału zapraszamy:
- osoby niepełnosprawne do 62 r.ż.
- matki dzieci niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 32 lub pod nr tel. 52 30-30-169.
Chętne osoby mogą się zgłaszać do 15 lutego 2013 roku.


13 Listopada 2012

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej - prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Załącznik

 


20 Czerwiec 2012

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Dnia 20 czerwca 2012 roku Powiat Żniński zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie dotyczące skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" wskazując jako realizatora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2012 rokuw siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” udzielane są w siedzibie tut. Centrum lub pod numerem telefonu (52) 30 30 169.
Szczegółowe cele, założenia oraz adresaci programu dostępne w zakładce PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

 


27 Luty 2012

ZRÓB COŚ DLA SIEBIE I INNYCH

Mentoring rówieśniczy - to partnerska relacja zorientowana na pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału osoby objętej opieką mentora. Mentoring opiera się na zaufaniu, inspiracji i stymulacji świadomości. Mentor wskazuje drogę.
Od 1 listopada 2011 idee mentoringu są wdrażane również w naszym województwie, bo ich wykorzystaniu do działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu poświęcony jest projekt NIC O NAS BEZ NAS, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki we współpracy z estońskim partnerem Crime Prevention Foundationi i współfinansowany z priorytetu VII EFS, działanie 7.4: promocja integracji społecznej.
Beneficjentami są młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat. Projekt obejmuje różne obszary życia społecznego i różne formy aktywności.

Projekt potrwa do końca 2013 r., szczegóły dotyczące jego realizacji oraz rekrutacji znajdują się nas tronie internetowej www.nicbeznas.byd.pl


27 Luty 2012

TWOJE MIEJSCE W EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONU

Ekonomia społeczna - to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, opiera się na synergii działań o charakterze społecznym i ekonomicznym.
Dowiedz się więcej w Inicjatorze Społecznym: Kujawsko - Pałuckim Centrum Ekonomii Społecznej! Skorzystaj z oferty NIEODPŁATNYCH SZKOLEŃ i DORADZTWA organizowanych w Twoim miejscu zamieszkania, m.in.:
- przedsiębiorczość; - biznesplan; - fundusze strukturalne; - rachunkowość i finanse; - prawo dla NGO;
Projekt potrwa do końca 2013 r., szczegóły dotyczące jego realizacji oraz rekrutacji znajdują się nas tronie internetowej www.kpces.byd.pl


24 Styczeń 2012

INFORMACJA

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu informuje, ze dnia 31 stycznia 2012 tj. wtorek o godzinie 14.00 w auli Urzędu Miejskiego w Żninie - I piętro ,odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy , że uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, które mogą stosownie do art.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych być jej założycielami. Są to:
- osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001, z późn. zm.)'
- osoby, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zmianami),
- osoby niepełnosprawne tj. osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póżn. zmianami),

Preferencje do udziału w projekcie maja osoby niepełnosprawne, podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym lub posiadające doświadczenie kierownicze.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy.

KONTAKT: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław
Tel. 52-357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl


11 Sierpień 2011

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w nawiązaniu do pisma Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu z dnia 08.08.2011 r. znak: L.dz. O-02/OPP/074/107/11/AG uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w 2011 roku wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu "KOMPUTER DLA HOMERA 2010" od dnia 08.08.2011 r. do 29.08.2011 roku.

Adresatami programu są:
- pełnoletnie, aktywne zawodowo ( zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu ) lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
- osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do 18 lat, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

Do uzyskania dofinansowania w ramach programu niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, który wynosi od 15% do 60% ceny brutto zakupu.

W powyższym programie mogą uczestniczyć, kobiety powyżej 60 roku życia a mężczyźni powyżej 65 roku życia, o ile są zatrudnieni.

Procedury realizacyjne programu oraz aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej : www.pfron.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Oddziału ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń tel. 056 681 44 00 lub w PCPR ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin tel. 052 3030169.

 


3 Sierpień 2011

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w nawiązaniu do pisma Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu z dnia 01.08.2011 r. znak: L.dz. O-02/OPP/074/105/11AG uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w 2011 roku wniosków o dofinansowanie w ramach "Pegaz 2010"

- obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
- obszar C – pomoc w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
- obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jady kategorii B

od dnia 01.08.2011 r. do 22.08.2011 r.
Adresatami programu w obszarze A są:
- pełnoletnie, aktywne zawodowo (zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu) lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymująca się prawem jazdy.

Adresatami programu w obszarze C są:
- niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesna dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesna dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim o napędzie ręcznym, osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.

Adresatami programu w obszarze E są:
- pełnoletnie, aktywne zawodowo (zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu) lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
Do uzyskanie dofinansowania w ramach programu A i C niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, który wynosi od 15% do 25% ceny brutto zakupu, a w przypadku obszaru E od 25% do 50%.
W powyższych programach mogą uczestniczyć , kobiety powyżej 60 roku życia a mężczyźni powyżej 65 roku życia , o ile są zatrudnieni.

Procedury realizacyjne programu oraz aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej : www.pfron.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Oddziału , ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń tel. centrali 056 681 44 00 oraz PCPR ul. Szpitalna 32, Żnin tel. 52 3030169.

 


8 Lipiec 2011

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi: NABÓR UCZESTNIKÓW do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.

Realizacja programu przewidziana jest od sierpnia 2011 r. Przebiegać będzie w formie sesji indywidualnych mających na celu rozpoznanie indywidualnej sytuacji uczestnika oraz sesji grupowych podzielonych na bloki tematyczne podczas, których uczestnicy będą nabywali umiejętności radzenia sobie z agresją oraz kształtowali w sobie pozytywne postawy międzyludzkie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:
- uświadomienie sprawcom czym jest przemoc; przemoc wobec partnerek, dzieci, rodzaje przemocy, społeczne, psychologiczne uwarunkowania przemocy;
- uzyskanie przez sprawców świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich; mechanizmów wywołujących zachowania agresywne;
- rozpoznanie przez sprawców sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe; nabycie umiejętności radzenia sobie ze wzmożoną skłonnością do zachowań agresywnych;
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
- nabycie podstawowych informacji n/t postaw rodzicielskich;
Więcej informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój numer 4, Łukasz Marnocha lub pod numerem telefonu 52 303 01 69.)

 


5 Lipiec 2011

Nabór kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Jest oczywistym, że najlepszym środowiskiem wychowania i rozwoju dziecka jest prawidłowo funkcjonująca rodzina biologiczna. Niestety nie wszystkie rodziny radzą sobie z tym obowiązkiem. Koniecznym wtedy staje się umieszczenia dziecka w opiece zastępczej. Jedną z najlepszych form takiej opieki jest rodzina zastępcza dająca poczucie bezpieczeństwa i wprowadzająca w odpowiednie życie dorosłe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi nabór kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. Szkolenie prowadzone jest programem PRIDE. Grupa szkoleniowa powinna liczyć 6 rodzin. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na początek września.
Szczegółowych informacji udziela tut. Centrum, ul. Szpitalna 32, tel. 523030169 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


13 Czerwiec 2011

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, że podjęło współpracę w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.
Realizacja Projektu nastąpi w ramach udzielonego Województwu dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Powiat Żniński wesprze Województwo w realizacji Projektu. W zakresie rekrutacji pośredniczyć będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

RODZAJE WSPARCIA:
- użyczenie zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu,
- zapewnienie dostępu do Internetu,
- wsparcie szkoleniowe z zakresu podstawowej obsługi komputera.

SYLWETKA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO
- osoba niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź z orzeczeniem równoważnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)
Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć:
1. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez PCPR.
Wnioskodawca, aby ubiegać się o wsparcie musi spełnić łącznie warunki:
1. Udokumentować spełnienie kryteriów właściwych dla danego adresata programu (posiadać właściwe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
2. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa kujawsko – pomorskiego, to znaczy:
- posiada zameldowanie na pobyt stały,
- posiada zameldowanie na pobyt tymczasowy.
3. Wnioskodawca nie posiada komputera i dostępu do Internetu bądź posiada komputer, a nie posiada dostępu do Internetu.
4. W programie nie może uczestniczyć Wnioskodawca, który posiada podstawowy lub specjalistyczny sprzęt komputerowy zakupiony przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków publicznych, w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia wniosku w ramach programu z zastrzeżeniem pkt 5.
5. O udzielenie wsparcia może ubiegać się Wnioskodawca, który w wyniku zdarzeń losowych potwierdzonych przez odpowiedni organ utracił posiadany sprzęt komputerowy nabyty w okresie o którym w pkt 4.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku, przejazdem na szkolenia pokrywa Wnioskodawca.
7. Uczestnictwo Wnioskodawcy w szkoleniach jest obowiązkowe.
8. Sprzęt komputerowy zostanie oznakowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji i informacji w ramach POIG.
Wniosek o udzielenie wsparcia należy składać od 13 do 30 czerwca 2011 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin (pokój numer 7 Agnieszka Murawska lub pod numerem 523030169).

PLIKI DO POBRANIA:
http://oknonaswiat.kujawsko-pomorskie.pl

WNIOSEK

 


30 Maj 2011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

Ogłoszenie
Uchwała
Wzór


9 Maj 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 08.04.2011 r. w roku 2011 zadania z zakresu:
rehabilitacji zawodowej(z wyłączeniem zobowiązań z roku 2010), a także rehabilitacji społecznej,
tj.: zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych nie będą realizowane.
Niniejsza uchwała nie przewidziała środków na powyższe zadania z uwagi na zbyt niską kwotę jaką Powiat Żniński otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
link


22 Styczeń 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie" oraz Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 34 osób z terenu powiatu żnińskiego. W tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż.,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych po 50 r.ż.
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa, opiekuńczo - wychowawczymi lub samotnego rodzica.

Jeżlli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.Styczeń 2011

Z dniem 01.01.2011 roku nastąpiły zmiany we wnioskach o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Aktualne wnioski są dostępne w zakładce " PLIKI DO POBRANIA"Wrzesień 2010

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu systemowego - w ramach Indywidualnego Programu Wsparcia i Programu Aktywności Lokalnej rozpoczęli kursy zawodowe:
- kurs fryzjerski
- kurs komputerowy
- kurs księgowości komputerowej
- kurs wózków widłowych.

Kursy odbywają się w Żninie. Za dojazd na kurs uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Kursy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego.
Część kursów dobiegła końca we wrześniu. Najdłużej, bo do końca listopada trwać będzie kurs księgowości komputerowej.

 Wrzesień 2010

Program "Pegaz 2010"

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w 2010 r. wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu "Pegaz 2010" - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do 11 października 2010 roku.
Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON przyjął "Procedury realizacji programu Pegaz 2010". Zatwierdzenie tych procedur daje osobom niepełnosprawnym możliwość ubiegania się w bieżącym roku o udzielenie w ramach obszaru D przedmiotowego programu pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji. Wnioski w ramach obszaru D przyjmowane są w Oddziałach PFRON do dnia 15 listopada 2010 roku.

Wniosek C
Wniosek D
Specyfikacja PrzedmiotuLipiec 2010

Projekt Konkursowy

W lipcu 2010 roku w odpowiedzi na ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie postanowiło złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Ocalić od wykluczenia”, którego rozpatrzenie nastąpi w drugiej połowie października 2010 r. Jest to projekt napisany z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program dzieli się na trzy bloki:
"CHCIEĆ ZNACZY MÓC" - ten blok podejmować będzie działania sprzyjające pełnemu rozwojowi i funkcjonowaniu poszczególnych członków rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez wspomaganie, wzmocnienie i wsparcie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przewidziane jest położenie szczególnego nacisku na indywidualną pracę w ramach planu pomocy rodzinie.
"ODPOWIEDZIALNA DOROSŁOŚĆ - TAK, PRZEGRANE ŻYCIE - NIE" - będzie to pomoc młodzieży w rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych dziedzin życia i dokonywaniu wyborów, które decydują o dalszym losie, a nawet i życiu. Wsparcie odbywać się będzie w ramach akcji i kampanii promocyjno-informacyjnej.
"MOJA GODNOŚĆ - MOJĄ SIŁĄ" - ten blok poświęcony będzie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Uwzględniał on będzie obok celów korekcyjnych i rehabilitacyjnych, także działania edukacyjne nastawione na osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Celem tego bloku jest aktywne działanie na wzrost poczucia satysfakcji życiowej grupy osób niepełnosprawnych.Lipiec 2010

Spotkanie z Sołtysami

W dniach 22 czerwca i 13 lipca 2010 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, odbyły się spotkania z sołtysami wsi z terenu powiatu żnińskiego, na których obecni byli również: Starosta Żniński – Pan Zbigniew Jaszczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie – Pani Maria Zwolenkiewicz, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – Pan Andrzej Klockowski oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – Pani Lidia Bratz.. Celem tych spotkań było zaznajomienie przybyłych z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie oraz przedstawienie możliwości stworzenia programu „Ocalić od wykluczenia” powstającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.
Jako, że działania podejmowane w tym przedsięwzięciu swoim zasięgiem będą obejmowały tereny wiejskie, spotkania te były bardzo pomocne w analizie problemów społecznych wsi powiatu żnińskiego. Sołtysi przybyli na spotkania otrzymali także, ankiety dotyczące zjawiska wykluczenia społecznego, których wyniki posłużą do tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żnińskim.