Aktualności


16 listopad 2017

Program Osłonowy „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE"

Dnia 16 listopada 2017 roku w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" odbył się Happening „Dzieci przeciwko przemocy” - jego celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz braku reakcji dorosłych wobec aktów krzywdzenia najmłodszych. Dzieci i młodzież Powiatu Żnińskiego (razem ponad 2500 osób) zaopatrzona w niebieskie balony z napisem STOP PRZEMOCY, gwizdki, plakaty, transparenty, informatory, ulotki, serduszka i niebieskie łapki z napisem STOP PRZEMOCY i hasłami tolerancji wyszły na ulicę, by w ten sposób wyrazić swój sprzeciw przeciwko brutalnym aktom krzywdzenia dzieci. Odbyły się: - pokazy samoobrony, - występy dzieci i młodzieży, - przedstawienia teatralne o tematyce przemocowej, - wystawy prac i zdjęć nawiązujących do tematyki przemocy, - w niebo poleciały balony z hasłami tolerancji, - pogadanki w klasach o przemocy, Celem happeningu było też zwrócenie uwagi przechodniów na problem obojętności dorosłych oraz informowanie dzieci – ofiar przemocy – o ich prawach i przekazanie im informacji, gdzie mogą szukać pomocy. Dzieci i młodzież, które nie wyszły na marsz brały udział w akcji w szkołach. O powodzeniu akcji świadczyć może zainteresowanie przechodniów oraz lokalnych mediów i lokalnych telewizji. W organizację happeningu włączyły się: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego, Komendy Miejskie Policji i Komenda Powiatowa Policji, Szkoły i Przedszkola Powiatu Żnińskiego,Przedstawiciele Rady Rodziców, Pedagodzy i Psycholodzy, Lokalne media, Straż Pożarna, Urzędy Miejskie i Gminne Powiatu Żnińskiego, Burmistrzowie oraz Radni. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!! . Swoją obecnością na happeningu zaszczyciła nas Pani Beata Sulima - Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. DZIĘKUJEMY !!! Koordynatorem projektu " Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" była Pani Kamila Jankowska pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

GMINA BARCIN
GMINA ŻNIN
GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI
GMINA GĄSAWA
GMINA ROGOWO
SZKOŁA SŁĘBOWO
SZKOŁA LASKOWO
29 listopad 2017


PROJEKT - RODZINA W CENTRUM

Informacja główna:

Działaniami realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu :Rodzina W Centrum" są:

• Poradnictwo: pedagogiczne, prawne i psychologiczne,
• Mediacje rodzinne,
• Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
• Zajęcia animacyjne dla dzieci (na czas realizacji warsztatów),
• Grupy wsparcia/grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych,
• Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje miedzy rodzicami i dziećmi,
• Pomoc dla opuszczający pieczę zastępczą – bony edukacyjne,
• Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz POW do 14 dzieci.
Wsparcie otrzymują :
• Osoby przebywające w pieczy zastępczej,
• Osoby opuszczające pieczę zastępcza,
• Osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
• Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
• Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
• Wolontariusze,
• Inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH I ZASTĘPCZYCH

WARSZTATY DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH I ZASTĘPCZYCH I ZAJĘCIA ANIMACYJNE DLA DZIECI

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 7 - 14 LAT
WYJAZDY EDUKACYJNE DLA RODZIN
17 październik 2017

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.

Ulotka_informacyjna.pdf

Wniosek Modul I

Wniosek Modul II


21 sierpień 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2017, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z zadań realizowanych w projekcie było zorganizowanie i przeprowadzenie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie. Obóz ten odbył się w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej w dniach 07.08.2017 r. do 11.08.2017 r.

Obóz socjoterapeutyczny – złożony z szeregu różnych działań np. zajęcia plastyczne, ruchowe oraz warsztaty socjoterapeutyczne nie był tylko sposobem na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, ale także - ze względu na zaplanowane, dostosowane do potrzeb uczestników codzienne kilkugodzinne zajęcia tematyczne - formą intensywnej pracy i doświadczania siebie w różnych sytuacjach interpersonalnych i zadaniowych związanych z przemocą.

Wstępem do tematyki obozu był spektakl profilaktyczny - był wstępem do warsztatów i działań zaplanowanych w projekcie. Poprzez sztukę dzieci i młodzież poznały:

przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko – rodzina,
w procesie dojrzewania społecznego jednostki
problem przemocy fizycznej i psychicznej w środowiskach szkolnych i rodzinie – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przeciwdziałanie agresji,
profilaktyka używek: alkohol, nikotyna, itd.
profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych / dopalacze/.

Po obejrzeniu spektaklu dzieci miały czas na przemyślenia i uwagi, które zostały wykorzystane podczas zajęć socjoterapeutycznych.

Codziennie odbywały się zajęcia z pedagogiem - Panią Karoliną Wielgosz, psychologiem - Panią Lidią Bratz oraz animatorem czasu wolnego - Panią Martą Łastowską. Można było również skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

Nad całością wypoczynku czuwał kierownik obozu - Pani Kamila Jankowska, a opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy grup:

– Pani Ewa Ciszewska - grupa I - ORŁY

- Pan Robert Wróblewski - grupa II - BOBRY

- Pani Agnieszka Michalska - grupa III - POZIOMKI

- Pani Magdalena Siedlecka - grupa IV - MINIONKI

Ratownikiem medycznym na obozie był Pan Filip Wielgosz.

Obóz zakończono Imprezą rekreacyjną „Festiwal Rodziny” - celem tej imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek oraz uświadomienie dzieciom i dorosłym, że dzięki systematycznemu wysiłkowi fizycznemu można poprawić i utrzymać ogólną sprawność organizmu. Zorganizowanie imprezy z udziałem rodziców pozwoliło również zacieśnić współpracę między rodzicami a dziećmi oraz zintegrować rodziny.

Podczas imprezy wręczono nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1.000,00 zł oraz wycieczki klasowej ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Powiatu Żnińskiego Panią Józefę Błajet dla najbardziej aktywnego, grzecznego i pomysłowego obozowicza. Otrzymał je Patryk Kijewski.

Swoją obecnością zaszczycili nas Członkowie STOWARZYSZENIA PAŁUCKIE TOWARZYSTWO MOTOCYKLOWE CZAPLE ZE ŻNINA oraz PRZEDSTAWICIELE POLICJI.

Przypominamy, iż w ramach projektu cały czas działa Mobilny Punkt Konsultacyjny - "Poradnictwo na kółkach", gdzie porad udziela pedagog i psycholog. Możliwy dojazd do środowiska osób zainteresowanych. Informacji udziela Pani Kamila Jankowska – tel. 52 30 30 169.21 sierpień 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, iż w dniach 10.07.2017r. - do 14.07.2017r. oraz 24.07.2017r. - 28.07.2017r. rodziny zastępcze z terenu Powiatu Żnińskiego wzięły udział w dwóch 5-dniowych wyjazdach edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego
i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wyjazdy edukacyjne zostały przeprowadzone w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Gród Piasta w Chomiąży Szlacheckiej, z kolei wycieczka edukacyjno – turystyczno – krajoznawcza odbyła się do Silverado City w Bożejewiczkach. Swoją obecnością zaczynili nas członkowie Stowarzyszenia Pałuckie Towarzystwo Motocyklowe CZAPLE ze Żnina.

Organizacją i przeprowadzeniem zajął się Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagogiczny Janusz Witkowski z Janowca Wlkp.

Celem wyjazdów edukacyjnych było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.się działo

Zdjęcia to tylko niewielki urywek tego co się działo :-)21 sierpień 2017Rodziny zastępcze


16 sierpień 2017

Tabela obrazująca zasady naliczania dodatku – Moduł II

Lp.

Formy edukacji na poziomie wyższym

Udział w maksymalnej kwocie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ( % maksymalnej kwoty )

Łącznie maksymalnie w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym

w zależności od etapu pobierania nauki / postępów w nauce ( kolejny rok studiów /  rok szkolny )

1 - rok

2 - rok

3 - rok

4 - rok

5 - rok

6 - rok

1.

Szkoła policealna trwająca jeden rok

50

0

0

0

0

0

50

2.

Kolegium trwające jeden rok

50

0

0

0

0

0

50

3.

Studia podyplomowe trwające jeden rok

50

0

0

0

0

0

50

4.

Szkoła policealna trwająca dłużej niż jeden rok

25

50

75

0

0

0

150

5.

Kolegium trwające dłużej niż jeden rok

25

50

75

0

0

0

150

6.

Studia podyplomowe trwające dłużej niż jeden rok

25

50

75

0

0

0

150

7.

Studia I stopnia

25

50

75

100

0

0

250

8.

Studia II stopnia

100

100

100

100

100

0

300

9.

Studia jednolite magisterskie

25

50

75

100

100

100

450

10.

Studia III stopnia

100

100

100

100

100

0

500

11.

Przewód doktorski otwarty poza studiami III stopnia

0

0

0

0

0

0

0

7 czerwiec 2017Wyniki rozstrzygniętego Zapytania ofertowego nr 2 dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Rodzina w Centrum" realizowanym i współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych ogłoszone zostały w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035545

24 maj 2017Termin składania ofert
do dnia 02-06-2017
Nazwa zamawiającego
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer ogłoszenia
1035545
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w KANCELARII (parter) w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żninie przy ul. Szpitalnej 32 w terminie do dnia 02.06.2017 r. do godz. 10:00
1) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:
Oferta w postępowaniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu partnerskiego
pn. „Rodzina w Centrum”,
nie otwierać przed 02.06.2017 roku przed godz.10:30

2) Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w pkt 1) oraz wskazać oznaczenie Wykonawcy składającego ofertę.
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
4) Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
5) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2017 roku o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
w zakresie procedur oraz w sprawach merytorycznych
– Kamila Jankowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 30 30 169

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia


Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych,
a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych,
a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wyjazdów edukacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, które zostały określone w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie odpowiednie uprawnienia warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w ww. dokumencie zasadami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Kod CPV
63511000-4
Nazwa kodu CPV
Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
55100000-1 Usługi hotelarskie,
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60172000-4. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
Okres wakacji letnich np.:
1 wyjazd w dniach 10 - 14.07.2017
2 wyjazd w dniach 24 - 28.07.2017

Załączniki

Załącznik nr 4 do umowy
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz umowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunek w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień:


Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie

Warunek w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia co najmniej dwóch usług zorganizowania i przeprowadzenia kilkudniowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży (co najmniej dwa zorganizowane i przeprowadzone wyjazdy). Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:


Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże spełnianie warunku następująco:
Wykonawca winien dysponować co najmniej:
a) 1 osoby (psycholog) - wykształcenie kierunkowe, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu warsztatów - min. 3 przeprowadzone warsztaty dla dzieci lub rodzin oraz z min. trzyletnim stażem pracy z rodzinami,
b) 1 osoby (pedagog) – wykształcenie kierunkowe, posiadającej doświadczenie
w przeprowadzeniu warsztatów - min. 3 przeprowadzone warsztaty dla dzieci lub rodzin oraz z min. trzyletnim stażem pracy z rodzinami,
d) 2 osoby posiadające uprawienia opiekuna kolonijnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943), wykształcenie min. średnie,
e) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika wyjazdu – ukończony kurs kierownika wypoczynku, min.3 letnie doświadczenie w pracy z rodzinami,
f) 1 osobą pełniącą funkcję animatora czasu wolnego - wykształcenie min. średnie – ukończony kurs animatora czasu wolnego, doświadczenie – min. 2 zajęcia przeprowadzone dla dzieci.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć zobowiązania do udostępnienia ww. osób, jeśli będą one udostępniane przez podmiot trzeci.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oprócz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
- Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
- Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy;
- Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów wystawionych przez właściwe ograny potwierdzające powyższe okoliczności);
- programu i harmonogramu zajęć terapeutycznych dla dzieci i zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców,
- informację o miejscowości oraz nazwie ośrodka gdzie będzie zorganizowany 5 - dniowy wyjazd terapeutyczny wraz z danymi kontaktowymi do tego ośrodka,
- informację dotyczące trwania wyjazdu (w tym planowana godzina wyjazdu i powrotu), warunków zakwaterowania,
- harmonogram turystyczno-wypoczynkowy;

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) winny być aktualne na dzień ich złożenia oraz winny potwierdzać spełnianie warunków w okresie od terminu wyznaczonego jako dzień składania ofert do dnia złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług, o których mowa w Rozdziale VII pkt 3 Zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty brutto – waga 40%
b) Ilość przewidywanych planowanych zajęć dla dzieci i rodziców w czasie wolnym – waga 50%,
c) Integracja zawodowa lub społeczna – waga 10%.

Ocena dokonywana będzie przez Zamawiającego przy założeniu, że oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych wskazanych kryteriów oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający przyzna punkty wg. poniższych zasad:

a) CENA OFERTY BRUTTO
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 40%
cena badanej oferty

b) ILOŚĆ PRZEWIDYWANYCH PLANOWANYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI I RODZICÓW W CZASIE WOLNYM:
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie będzie podlegać załączony przez Wykonawcę harmonogram turystyczno-wypoczynkowy, który winien zawierać określenie przewidywanych i planowanych zajęć organizowanych w czasie wolnym dla dzieci i rodziców (przewidywane formy winny obejmować spędzanie wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi):

Lp. Ilość przewidywanych planowanych zajęć dla dzieci i rodziców w czasie wolnym Liczba przyznanych punktów:
1. 2 różne formy zajęć 10
2. 3 różne formy zajęć 20
3. 4 różne formy zajęć 30
4. 5 różnych form zajęć 40
5. 6 i więcej różnych form zajęć 50

W przypadku niezłożenia w ofercie przedmiotowego harmonogramu Wykonawca otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 punktów.

c) INTEGRACJA ZAWODOWA LUB SPOŁECZNA
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną lub zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje integrację co najmniej jednej z ww. grup społecznych Zamawiający przyzna 10 pkt.
W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej lub społecznej może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za ww. naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.

Informację o prowadzeniu ww. działalności Wykonawca wskazuje w treści oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego Załącznika nr 3 niniejszego Zapytania ofertowego. Podmioty które nie złożą oświadczenia będą wezwane do jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia w/w oświadczenia oferty tych Wykonawców nie będą brane pod uwagę.


25 marzec 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych
i zastępczych. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zaplanowany w projekcie zakłada realizację działań na trzech poziomach:
- centra wsparcia rodzin,
- regionalne działania na rzecz przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
- doskonalenie kadry, w tym osób sprawujących pieczę zstępczą.
Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wsparcia rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zstępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.
Wsparcie otrzymają :
 Osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 Osoby opuszczające pieczę zastępcza,
 Osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
 Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 Wolontariusze,
 Inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działaniami realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie będą:
 Poradnictwo: pedagogiczne, prawne i psychologiczne,
 Mediacje rodzinne,
 Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 Zajęcia animacyjne dla dzieci (na czas realizacji warsztatów),
 Grupy wsparcia/grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje miedzy rodzicami i dziećmi,
 Pomoc dla opuszczający pieczę zastępczą – bony edukacyjne,
 Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz POW do 14 dzieci.

W związku z powyższym prosimy osoby, które chcą wziąć udział w projekcie
o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i dostarczenie go drogą pocztową lub osobiście pod adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, 88 – 400 Żnin. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 30 30 169.

Pobierz formularz


13 marzec 2017
Najwięcej punktów tj. 100, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr PCPR.RWC.1.2017 dotyczącym zorganizowania 4 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 dzieci.otrzymał Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagogiczny Janusz Witkowski z siedzibą w Janowcu Wlkp. Powyższa oferta spełnia wymagania dotyczące doświadczenia, wykształcenia ekspertów prowadzących spotkania oraz cenowe.


2 marzec 2017
Zapytanie ofertowe - WZÓR


13 Grudzień 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.
W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zakłada się do realizacji 2 zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej oraz
zadanie 2: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach zadania 1 zaplanowano:
• utworzenie Centrum Wspierania Rodzin w Powiecie Żnińskim przy ul. Szpitalnej 32, w siedzibie PCPR
• specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne,
• mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych,
• warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie (rodziny zastępcze i naturalne),
• warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających w pieczy,
• zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 1-dniowych,
• 2 wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
• działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą – warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
• działania o charakterze społecznym służące nabyciu, przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej – bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
• zwrot kosztów dojazdu do Centrum dla rodzin naturalnych i zastępczych,
• dojazd specjalisty do miejsca świadczenia usług,
• zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (etat).
W ramach zadania 2 natomiast zaplanowano:
• działania prowadzące do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej tj. cykl spotkań.

ADRESACI PROJEKTU:

• osoby przebywające w pieczy zastępczej,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (objęte wsparciem asystenta rodziny),
• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• osoby prowadzące rodzinny dom dziecka ,
• inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. Bliższych informacji udziela pod numerem telefonu 52 30 30 169 specjalista ds wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - mgr Kamila Jankowska.


18 Październik 2016

UWAGA STUDENCI ZMIANY W MODULE II

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Najistotniejsze zmiany pojawiły się w sposobie naliczania i wypłacania dodatków na pokrycie kosztów kształcenia. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
a. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
b. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
c. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
d. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
e. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PFRON :
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3398,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html"RODZINA W CENTRUM" - DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

 


Obóz socjoterapeutyczny w ramach projektu „Uczę się życia od Ciebie”

Program Osłonowy
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016 r.

W dniach 22.08. – 25.08.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu „Uczę się życia od Ciebie” zorganizowało w ośrodku „Gród Piasta” w malowniczej miejscowości Chomiąży Szlacheckiej obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z terenu Powiatu Żnińskiego. Założeniem obozu była profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.
W projekcie uczestniczyło 40- ścioro dzieci, a nad ich bezpieczeństwem czuwało 4 wychowawców kolonijnych oraz ratownik medyczny.Wstępem do działań prowadzonych na obozie był spektakl profilaktyczny w wykonaniu „Teatr Vaśka” z Torunia. Przez 4 dni realizowane były zajęcia plastyczne i rekreacyjno- sportowe powiązane z warsztatami prowadzonymi przez psychologa Panią Lidię Bratz, pedagoga Panią Kamilę Jankowską oraz warsztatami z filcowania prowadzonymi przez kierownika obozu Panią Violettę Lilianę Szymańską. Odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa z asp. szt. Robertem Wróblewskim z KPP Żnin. Obecny na obozie Animator czasu wolnego Pan Andrzej Klockowski organizował dla dzieci konkurencje i zawody sportowe, wieczorne dyskoteki, na których odbywały się występy karaoke itp. Dzięki uprzejmości właściciela ośrodka Pana Mirosława Walczaka uczestnicy obozu mogli miło i przyjemnie spędzić czas przy ognisku smażąc kiełbaski. Obozowicze mogli również korzystać z atrakcji oferowanych przez „Gród Piasta” takich jak: grota solna, rowery wodne, trampolina, bilard, piłkarzyki, ping-pong itp.
Obóz zakończył się piknikiem p.n. „Aktywna Rodzina – Relacje na Szóstkę”. Imprezę rozpoczęła zumba prowadzona przez Panią Paulinę Kluczyńską. Następnie dokonano uroczystego zakopania słoja z listami do przyszłości napisanymi przez dzieci oraz posadzenia pamiątkowego drzewka, które ma uczestnikom obozu i ich rodzinom zawsze przypominać miniony obóz i podjęte na nim postanowienia. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal i dyplom za aktywny udział w obozie, który wręczali: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie Pani Maria Zwolenkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Józefą Błajet oraz asp. szt. Robertem Wróblewskim z Komendy Powiatowej Policji w Żninie
W międzyczasie kosztowano potraw z grilla, zupy gulaszowej, ziemniaków z gzikiem, oraz słodkości serwowanych przez „Gród Piasta”. Ukoronowaniem zabawy był wjazd kolumny motorów. Cały ośrodek trząsł się w posadach od warkotu silników. Każdy mógł podejść do jednośladów, obejrzeć je i co stanowiło największą dla dzieci atrakcję przejechać się nimi. Do domu wróciliśmy z masą dobrych wspomnień i już nie możemy doczekać się kolejnych takich przedsięwzięć.

Galeria2 sierpień 2016

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, iż od miesiąca sierpnia 2016 roku w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016, projekt „Uczę się życia od Ciebie” prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym dyżuruje psycholog. Poradnictwo skierowane jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Szczegółowych informacji udziela Pani Kamila Jankowska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie lub pod numerem telefonu 50 30 30 169.10 marzec 2016

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM29 luty 2016

AKTYWNY SAMORZĄD W 2016 ROKU.

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków, o którym będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Pomoc finansową można uzyskać w 2016 roku na:

Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy przyjmowania wniosków:
dla Modułu I – od dnia 1 maja do dnia 30 sierpnia 2016 r.
dla Modułu II - od dnia 21 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

Harmonogram realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r.


12 styczeń 2016

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żnińskiego na lata 2016 – 2020. Opinie, propozycje, uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32 lub poprzez pocztę elektroniczną pcpr@znin.pl. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składanie ewentualnych uwag.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO 2016-2020


10 wrzesień 2015

POMOC DLA STUDENTÓW

Informujemy, że dostępne są już wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać wraz z załącznikami od 10 września do 10 października w siedzibie PCPR przy ul. Szpitalnej 32 w pokoju nr 5.

WNIOSEK MODUŁ II

ZAŚWIADCZENIE MODUŁ II (UCZELNIA)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE NA WYRAŻENIE ZGODY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


12 Marzec 2015

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia -€“ do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -€“ do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) -€“ równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się -€“ w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł -€“ w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. "€žKierunki działań (...)"€), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Wnioski można składać od 16 do 30 marca w siedzibie PCPR przy ul. Szpitalnej 32, pokój nr 7.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek Moduł II

2. Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)

3. Oświadczenie o dochodach

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


9 Grudzień 2014

UWAGA

Z uwagi na brak środków finansowych wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą już rozpatrywane w bieżącym roku.
Wnioski złożone i nie rozpatrzone w roku 2014 nie zostaną przeniesione na rok następny. Jednakże sprawa zostanie ponownie rozpatrzona po złożeniu do tut. Centrum aktualnego wniosku wraz z załącznikami w 2015 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ponadto informuje, że do 15 stycznia 2015 roku dostępne będą na stronie internetowej oraz w siedzibie tut. Centrum, aktualne wnioski o dofinansowanie.


25 Wrzesień 2014

UWAGA

Dotyczy zadania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Do wniosku dołącza się:
1) ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź wypis z treści orzeczenia w rozumieniu §11 ust. 4 pkt. 1, tj.: kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopii orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r. (oryginał do wglądu),
2) a) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
b) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
c) w przypadku zlecenia na środki pomocnicze (wyroby medyczne), wydawane co miesiąc, np.: pieluchomajtki, cewniki, gdzie w kolejnym zleceniu punkt IV. pt.” Wypełnia pracownik oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia” rubryka nie została wypełniona, wówczas niezbędne jest przedstawienie karty comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B" zlecenia. Przedmiotowe zlecenie winno być wypełnione przez osobę zlecającą oraz osobę realizującą świadczenie za dany okres, którego dotyczy wniosek.
3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
4) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.

"Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, i nie jest już w posiadaniu odpowiednio zrealizowanego zlecenia, zobowiązana jest dołączyć do wniosku (oprócz faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup) potwierdzonej za zgodność kopii zrealizowanego zlecenia na takie zaopatrzenie. W takim przypadku kopie niezbędnych dokumentów osoba niepełnosprawna może uzyskać u sprzedawcy lub w NFZ. Oprócz w/w dokumentów jednocześnie należy przedstawić aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne na dzień złożenia wniosku, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne na dzień zakupu przedmiotu dofinansowania."

W/w procedury zawarte zostały w Aneksie Nr 2 z dnia 25.09.2014 r. do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Żninie z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zasad dofinansowania z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie
Maria Zwolenkiewicz.


11 Sierpień 2014

KOMUNIKAT

Najlepszym miejscem do wychowywania dzieci jest dom rodzinny i miłość w nim panująca. Niestety, życie czasem tak układa losy, że rodzina biologiczna z wielu powodów nie jest w stanie zabezpieczyć odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoje dziecka. Wtedy szansą dla dzieci jest rodzina zastępcza, która obdaruje takie dziecko miłością i postara się naprawić wyrządzone krzywdy, a także przekaże najważniejsze wartości w życiu oraz nauczy się nim cieszyć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Osoby i rodziny zainteresowane proszone są o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie,
ul. Szpitalna 32 lub pod numerem telefonu 52 3030169
w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30.


8 Lipiec 2014

ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.
Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

• zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy kategorii B,
• zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


30 Marzec 2014

APEL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc dla wychowanki rodziny zastępczej, mieszkanki Rogowa, podopiecznej tut. Centrum, której jedyną szansą na powrót do zdrowia jest bardzo kosztowny wyjazd do Indii na specjalną terapię.

Zebrano już około 70 tys. zł, do pełnej kwoty brakuje 80 tys. zł. Musimy je zebrać do 21 maja b.r.

Szanowni Państwo/Kochani

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla Kamili Mydlikowskiej (l. 19)  
w powrocie do normalnego życia.

W 2012 roku Kamila uległa wypadkowi komunikacyjnemu, gdy przechodziła przez jezdnię w miejscowości Rogowo. W jego wyniku doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego i kręgosłupa szyjnego. Była hospitalizowana w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr Jana Biziela w Bydgoszczy.  Od momentu wypadku Kamila jest sparaliżowana.
Dotychczasowe leczenie i rehabilitacja przynoszą poprawę, jednak nadal Kamila nie może chodzić. We wszystkich czynnościach dnia codziennego potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony osób trzecich. Jedyną szansą na poprawę jej zdrowia i usamodzielnienie się jest terapia komórkami (regeneracja rdzenia) w klinice IBS Indie.
Kamila jako jedna z niewielu osób została zakwalifikowana na przeszczep komórek macierzystych w Indiach!!! Pojawiło się „światełko w tunelu”, ale również kolejny problem… Brak funduszy!
Rodzina potrzebuje na dalsze leczenie Kamili w Indiach 150 tys. zł.
W związku z tym z całego serca prosimy w Jej imieniu o jakąkolwiek pomoc pieniężną, nawet o tzw. „przysłowiową złotówkę”. Jesteśmy pewni, że Państwa złotówka z pozoru „kropla w morzu”, stanie się darem, który pomoże Kamili stanąć na nogi.
Nie bądźmy zimni i obojętni, gdyż życie było i będzie jedną wielką niewiadomą, nigdy nie wiadomo co może przytrafić się nam samym.

Wpłaty na leczenie i rehabilitację można kierować na subkonto Kamili:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Stawnica 33, 77-400 Złotów, Spółdzielczy Bank Ludowy Oddział Złotów
Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Kamili Mydlikowskiej – symbol 227/M


5 Marzec 2014

DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA NAUKĘ NA POZIOMIE WYŻSZYM

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania opłaty za naukę na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przy ul. Szpitalnej 32,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
począwszy od dnia 10.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach
realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski
od 10.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

Więcej informacji w zakładce – Program „Aktywny Samorząd”


25 Luty 2014

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne ogłoszone w konkursie na stanowisko doradcy zawodowego:

1. Joanna Pielińska - Białe Błota.


3 Luty 2014

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko - doradca zawodowy.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA


23 Styczeń 2014

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie poszukuje pracownika na stanowisko doradca zawodowy (umowa zlecenie). Stanowisko to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego. Miesięczna liczba godzin do przepracowania wynosi 16. Dokumenty aplikacyjne można składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do 14 lutego 2014 roku.


13 Styczeń 2014

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 27 osób z terenu powiatu żnińskiego.

W tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych,
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa.
Jednocześnie informujemy, że poszukujemy 6 osób w wieku 15-30 lat (również osoby niepełnosprawne)

Jeżlli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.


27 Listopad 2013

AKCJA HARDKOROWA PACZKA12 Sierpień 2013

INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące problemów społecznych osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Żnińskiego, niezbędne do zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Narzędzia, które zostały użyte do badań to przede wszystkim ankieta oraz rozmowy pracowników PCPR z klientami. Ankietowani sytuację osób niepełnosprawnych oceniają jako niezadowalającą i złą. Zauważyć można również fakt, że społeczeństwo, a szczególnie osoby zdrowe "dziwnie" przyglądają się osobom niepełnosprawnym i nie traktują ich tak jak pełnosprawnych członków społeczeństwa, a przecież dużą rolę w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa otoczenie. Jeśli taka osoba jest akceptowana to nie boi się wyjść na zewnątrz. Otoczenie to ważny czynnik, który sprawia, że osoba jest wesoła i otwarta, gdy ją akceptuje lub przygnębiona, zamknięta w sobie i smutna, gdy ją odrzuca.

Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ze może mieć wpływ na charakter, spojrzenie na świat i nastrój osoby niepełnosprawnej, więc powinniśmy uważać, jak się zachowujemy, co mówimy aby nie zranić tej osoby. Osoba niepełnosprawna jest zazwyczaj samotna, więc dla niej rozmowa z inną osobą jest bardzo ważna. Dzięki rozmowie nie zamyka się w sobie i może podzielić się swoimi uczuciami i wrażeniami z drugą osobą. Potrzeba komunikowania występuje u każdego z nas. Osobie niepełnosprawnej dodaje pewności siebie, bo każdy czuje się pewniej, gdy ma z kim porozmawiać, a gdy nikt nie zwraca na niego uwagi, czuje się samotny. Pracownicy PCPR przeprowadzili diagnozę środowiska lokalnego i zauważono, że problemami jakie dominują - a dotyczą osób niepełnosprawnych to przede wszystkim:

1. Poczucie złego traktowania przez społeczeństwo, brak szacunku, poczucie dyskryminacji i niechęci środowiska - poczucie wykluczenia,
2. Brak możliwości finansowania nauki,
3. Brak rozmów, spotkań integracyjnych, integracji ze środowiskiem społecznym, brak terapeutów (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, asystent ds.osób niepełnosprawnych) ? zajęć podnoszących poczucie własnej wartości i samoocenę, zajęć mobilizujących, grup wsparcia, zajęć usprawniających psychoruchowo,
4. Brak dostępu do rozwoju kulturalnego, do odkrywania własnych umiejętności i talentów,
5. Brak dostępu do pracy, brak szkoleń i kursów zawodowych,
6. Brak punktów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, jak również osób służących pomocą w obowiązkach dnie codziennego, w rozwiązywaniu problemów,
7. Trudny dostęp do lekarzy, specjalistów.

Celem głównym projektu będzie więc ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żnińskiego, poprzez osiągnięcie celów szczegółowych jakimi będą:

- podniesienie aktywności zawodowej,
- podniesienie aktywności społecznej.
Uczestnicy objęci zostaną instrumentami aktywnej integracji tj.:
- darmowym wsparciem grupowym i indywidualnym psychologa, doradcy zawodowego oraz asystenta ds.osób niepełnosprawnych,
- darmowym poradnictwem specjalistycznym,
- zajęcia tematyczne ze specjalistami różnych dziedzin - np. rehabilitant,
- instrumentem zdrowotnym jakim będą ćwiczenia usprawniające psychoruchowo na basenie,
- darmowymi szkoleniami i kursami zawodowymi,
- pracą socjalną,
- działaniami środowiskowymi
- spotkania integracyjne, wyjazdy
- integracja ze społeczeństwem,
- wsparciem finansowym
- wkład własny Powiatu Żnińskiego.

Ponadto sfinansowany zostanie koszt dojazdu uczestników na zajęcia, jak również posiłek podczas zajęć grupowych. Grupa docelowa projektu liczyć będzie 27 osób. Wszelkich informacji o projekcie udziela Koordynator projektu - mgr Kamila Jankowska pod numerem telefonu 52 30 30 169. Osoby chętne do udziału zapraszamy na rozmowę wstępna do siedziby Powiatowego Cenrtm Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32.


30 Lipiec 2013

DO OGŁOSZENIA


W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.07.2013 dotyczącego składania ofert na kursy i szkolenia w ramach Projektu systemowego " Na pomoc rodzinie" informujemy, że ilość osób na poszczególne kursy wynosi:

kurs podstawy obsługi komputera -ilość osób 24
kurs bukieciarstwa- ilość osób 9
kurs obsługi kas fiskalnych - ilość osób 1
kurs upiększania i pielęgnacji paznokci - ilość osób 5
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - ilość osób 41
kurs bezpieczeństwa pożarowego w domu - ilość osób 41

Prosimy również o podanie ceny kursu masażu leczniczego dla 1 osoby oraz kursu opiekuna osób starszych dla 2 osób i wymagań jakie musi spełnić osoba biorąca udział w w/w kursach.


25 Lipiec 2013

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, że przyjmowane są oferty na przeprowadzenie kursów, szkoleń w ramach realizowanego Projektu systemowego „ Na pomoc rodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin składania ofert: do dnia 06.08.2013 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32

Forma składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz z oznaczeniem: „Oferta przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczestników Projektu systemowego "Na pomoc rodzinie"

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie, tel. 523030169.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których kwota nie przekracza 14.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie nr 8/2010 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA


26 Czerwiec 2013

PROJEKT SYSTEMOWY „NA POMOC RODZINIE”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przygotowuje się do realizacji w 2014 roku projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" wpółfinanowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2..


Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób niepełnosprawnych w wieku 15 - 30 lat. W ramach uczestnictwa osoby te będą mogły korzystać z porad psychologa, doradcy zawodowego, asystentów ds. osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego oraz odbyć kursy zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy, jak również do umiejętności danej osoby. Projekt zakłada też szereg innych form wsparcia, jednak wszystko jest na etapie tworzenia i planowania.

W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Żnińskiego do zgłaszania potrzeb osób niepełnosprawnych, opisywania barier, na które napotykają osoby niepełnosprawne w Państwa środowisku oraz wszelkich innych pomysłów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na email - pcpr@znin.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Centrum. Ponadto zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zagłaszania się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Wszelkich niezbędnych informacji udziela Koordynator projektu - mgr Kamila Jankowska, pokój nr 5.


6 Maj 2013

I Wybory Miss Polski na wózku

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o oddanie głosu na mieszkankę naszego powiatu Panią Justynę Łożyńską, biorącą udział w I Wyborach Miss Polski na wózku. Poniżej zamieszczamy link do głosowania

 


2 Maj 2013

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”


Informujemy, iż ruszył nabór wniosków dotyczących pomocy udzielanej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.


Wnioski o dofinansowanie można składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, w następujących terminach:


Moduł I – od 2 maja do 30 września 2013 r.
Moduł II – Semestr letni (od 2 maja do 31 maja 2013 r.), Semestr zimowy (od 1 września do 30 września 2013 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz pod nr telefonu (52) 30 30 169, a także na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

.

Wnioski do pobrania:

- Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 1) - osoba dorosła

-.Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 1) - podopieczny

- Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 2) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł I Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł I Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - podopieczny

- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 1) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 1) - podopieczny

- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 2) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 2) - podopieczny

- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 3) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 4) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł I Obszar D - osoba dorosła

- Wniosek Moduł II - osoba dorosła


Załączniki:

- Oświadczenie o dochodach

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1) - Obszar C (Zadanie nr 1)

- Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1)

- Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)


29 kwiecień 2013

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK


25 Luty 2013

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych również w 2013 roku będą realizowane formy wsparcia w ramach Programu „Aktywny samorząd”.

W 2013 roku przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, o którą mogą się starać osoby, które posiadają:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób które posiadają:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. W tym obszarze o pomoc mogą się starać osoby, które posiadają:

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym, dla osób posiadających:

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, osobom które posiadają:

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
Zadanie 3 i 4 jest skierowane dla osób, które posiadają:

    • stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
Żeby ubiegać się o pomoc w tym obszarze należy posiadać:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • aktywność zawodowa,
   • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowana do osób, które posiadają:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Data przyjmowania wniosków ukaże się na stronie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Żninie w późniejszym terminie.


25 Styczeń 2013

NABÓR OSÓB DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NA POMOC RODZINIE".

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór osób do projektu systemowego "Na pomoc rodzinie"

Do udziału zapraszamy
- osoby niepełnosprawne do 62 r.ż.
- matki dzieci niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 32 lub pod nr tel. 52 30-30-169.
Chętne osoby mogą się zgłaszać do 15 lutego 2013 roku.


13 Listopada 2012

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej - prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego..

ZAŁĄCZNIK


20 Czerwiec 2012

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Dnia 20 czerwca 2012 roku Powiat Żniński zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie dotyczące skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" wskazując jako realizatora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2012 roku
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.


Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” udzielane są w siedzibie tut. Centrum lub pod numerem telefonu (52) 30 30 169.


Szczegółowe cele, założenia oraz adresaci programu dostępne w zakładce PROGRAM  "AKTYWNY SAMORZĄD"


27 Luty 2012

ZRÓB COŚ DLA SIEBIE I INNYCH

Mentoring rówieśniczy - to partnerska relacja zorientowana na pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału osoby objętej opieką mentora. Mentoring opiera się na zaufaniu, inspiracji i stymulacji świadomości. Mentor wskazuje drogę.

Od 1 listopada 2011 idee mentoringu są wdrażane również w naszym województwie, bo ich wykorzystaniu do działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu poświęcony jest projekt NIC O NAS BEZ NAS, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki we współpracy z estońskim partnerem Crime Prevention Foundationi i współfinansowany z priorytetu VII EFS, działanie 7.4: promocja integracji społecznej.

Beneficjentami są młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat. Projekt obejmuje różne obszary życia społecznego i różne formy aktywności.

Projekt potrwa do końca 2013 r., szczegóły dotyczące jego realizacji oraz rekrutacji znajdują się nas tronie internetowej www.nicbeznas.byd.pl


27 Luty 2012

TWOJE MIEJSCE W EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONU

Ekonomia społeczna - to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, opiera się na synergii działań o charakterze społecznym i ekonomicznym.

Dowiedz się więcej w Inicjatorze Społecznym: Kujawsko - Pałuckim Centrum Ekonomii Społecznej! Skorzystaj z oferty NIEODPŁATNYCH SZKOLEŃ i DORADZTWA organizowanych w Twoim miejscu zamieszkania, m.in.:
- przedsiębiorczość; - biznesplan; - fundusze strukturalne; - rachunkowość i finanse; - prawo dla NGO;

Projekt potrwa do końca 2013 r., szczegóły dotyczące jego realizacji oraz rekrutacji znajdują się nas tronie internetowej www.kpces.byd.pl


24 Styczeń 2012

INFORMACJA

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu informuje, ze dnia 31 stycznia 2012 tj. wtorek o godzinie 14.00 w auli Urzędu Miejskiego w Żninie - I piętro ,odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy , że uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, które mogą stosownie do art.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych być jej założycielami. Są to:
- osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001, z późn. zm.)'

- osoby, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zmianami),

- osoby niepełnosprawne tj. osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póżn. zmianami),


Preferencje do udziału w projekcie maja osoby niepełnosprawne, podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym lub posiadające doświadczenie kierownicze.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy.

KONTAKT: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław
Tel. 52-357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl


11 Sierpień 2011

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w nawiązaniu do pisma Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu z dnia 08.08.2011 r. znak: L.dz. O-02/OPP/074/107/11/AG uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w 2011 roku wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu "KOMPUTER DLA HOMERA 2010" od dnia 08.08.2011 r. do 29.08.2011 roku.

Adresatami programu są:
1. pełnoletnie, aktywne zawodowo ( zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu ) lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

2. osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do 18 lat, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.


Do uzyskania dofinansowania w ramach programu niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, który wynosi od 15% do 60% ceny brutto zakupu.

W powyższym programie mogą uczestniczyć, kobiety powyżej 60 roku życia a mężczyźni powyżej 65 roku życia, o ile są zatrudnieni.

Procedury realizacyjne programu oraz aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej : www.pfron.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Oddziału ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń tel. 056 681 44 00 lub w PCPR ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin tel. 052 3030169.


3 Sierpień 2011

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w nawiązaniu do pisma Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu z dnia 01.08.2011 r. znak: L.dz. O-02/OPP/074/105/11AG uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w 2011 roku wniosków o dofinansowanie w ramach "Pegaz 2010"

- obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
- obszar C – pomoc w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
- obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jady kategorii B

od dnia 01.08.2011 r. do 22.08.2011 r.


Adresatami programu w obszarze A są:
- pełnoletnie, aktywne zawodowo (zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu) lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymująca się prawem jazdy.

Adresatami programu w obszarze C są:
- niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesna dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesna dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim o napędzie ręcznym, osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.

Adresatami programu w obszarze E są:
- pełnoletnie, aktywne zawodowo (zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu) lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.


Do uzyskanie dofinansowania w ramach programu A i C niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, który wynosi od 15% do 25% ceny brutto zakupu, a w przypadku obszaru E od 25% do 50%.

W powyższych programach mogą uczestniczyć , kobiety powyżej 60 roku życia a mężczyźni powyżej 65 roku życia , o ile są zatrudnieni.

Procedury realizacyjne programu oraz aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej : www.pfron.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Oddziału , ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń tel. centrali 056 681 44 00 oraz PCPR ul. Szpitalna 32, Żnin tel. 52 3030169.


8 Lipiec 2011

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi:

NABÓR UCZESTNIKÓW

do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.

Realizacja programu przewidziana jest od sierpnia 2011 r. Przebiegać będzie w formie sesji indywidualnych mających na celu rozpoznanie indywidualnej sytuacji uczestnika oraz sesji grupowych podzielonych na bloki tematyczne podczas, których uczestnicy będą nabywali umiejętności radzenia sobie z agresją oraz kształtowali w sobie pozytywne postawy międzyludzkie.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:
- uświadomienie sprawcom czym jest przemoc; przemoc wobec partnerek, dzieci, rodzaje przemocy, społeczne, psychologiczne uwarunkowania przemocy;
- uzyskanie przez sprawców świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich; mechanizmów wywołujących zachowania agresywne;
- rozpoznanie przez sprawców sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe; nabycie umiejętności radzenia sobie ze wzmożoną skłonnością do zachowań agresywnych;
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
- nabycie podstawowych informacji n/t postaw rodzicielskich;


Więcej informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój numer 4, Łukasz Marnocha lub pod numerem telefonu 52 303 01 69.)


5 Lipiec 2011

Nabór kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Jest oczywistym, że najlepszym środowiskiem wychowania i rozwoju dziecka jest prawidłowo funkcjonująca rodzina biologiczna. Niestety nie wszystkie rodziny radzą sobie z tym obowiązkiem. Koniecznym wtedy staje się umieszczenia dziecka w opiece zastępczej. Jedną z najlepszych form takiej opieki jest rodzina zastępcza dająca poczucie bezpieczeństwa i wprowadzająca w odpowiednie życie dorosłe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi nabór kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. Szkolenie prowadzone jest programem PRIDE. Grupa szkoleniowa powinna liczyć 6 rodzin. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na początek września.

Szczegółowych informacji udziela tut. Centrum, ul. Szpitalna 32, tel. 523030169 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


13 Czerwiec 2011

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, że podjęło współpracę w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.
Realizacja Projektu nastąpi w ramach udzielonego Województwu dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Powiat Żniński wesprze Województwo w realizacji Projektu. W zakresie rekrutacji pośredniczyć będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

RODZAJE WSPARCIA:
- użyczenie zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu,
- zapewnienie dostępu do Internetu,
- wsparcie szkoleniowe z zakresu podstawowej obsługi komputera.

SYLWETKA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO
- osoba niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź z orzeczeniem równoważnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)
Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć:
1. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez PCPR.
Wnioskodawca, aby ubiegać się o wsparcie musi spełnić łącznie warunki:
1. Udokumentować spełnienie kryteriów właściwych dla danego adresata programu (posiadać właściwe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
2. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa kujawsko – pomorskiego, to znaczy:
- posiada zameldowanie na pobyt stały,
- posiada zameldowanie na pobyt tymczasowy.
3. Wnioskodawca nie posiada komputera i dostępu do Internetu bądź posiada komputer, a nie posiada dostępu do Internetu.
4. W programie nie może uczestniczyć Wnioskodawca, który posiada podstawowy lub specjalistyczny sprzęt komputerowy zakupiony przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków publicznych, w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia wniosku w ramach programu z zastrzeżeniem pkt 5.
5. O udzielenie wsparcia może ubiegać się Wnioskodawca, który w wyniku zdarzeń losowych potwierdzonych przez odpowiedni organ utracił posiadany sprzęt komputerowy nabyty w okresie o którym w pkt 4.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku, przejazdem na szkolenia pokrywa Wnioskodawca.
7. Uczestnictwo Wnioskodawcy w szkoleniach jest obowiązkowe.
8. Sprzęt komputerowy zostanie oznakowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji i informacji w ramach POIG.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy składać od 13 do 30 czerwca 2011 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin (pokój numer 7 Agnieszka Murawska lub pod numerem 523030169).

PLIKI DO POBRANIA:
http://oknonaswiat.kujawsko-pomorskie.pl

WNIOSEK


30 Maj 2011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

OGŁOSZENIE
UCHWAŁA
WZÓR


9 Maj 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 08.04.2011 r. w roku 2011 zadania z zakresu: rehabilitacji zawodowej(z wyłączeniem zobowiązań z roku 2010), a także rehabilitacji społecznej, tj.: zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych nie będą realizowane. Niniejsza uchwała nie przewidziała środków na powyższe zadania z uwagi na zbyt niską kwotę jaką Powiat Żniński otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
LINK


22 Styczeń 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie" oraz Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 34 osób z terenu powiatu żnińskiego.

tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż.,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych po 50 r.ż.
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa, opiekuńczo - wychowawczymi lub samotnego rodzica.

Jeżlli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.


Styczeń 2011

Z dniem 01.01.2011 roku nastąpiły zmiany we wnioskach o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Aktualne wnioski są dostępne w zakładce " PLIKI DO POBRANIA


Wrzesień 2010 - Projekty systemowe

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu systemowego - w ramach Indywidualnego Programu Wsparcia i Programu Aktywności Lokalnej rozpoczęli kursy zawodowe:

- kurs fryzjerski
- kurs komputerowy
- kurs księgowości komputerowej
- kurs wózków widłowych.

Kursy odbywają się w Żninie. Za dojazd na kurs uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Kursy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Część kursów dobiegła końca we wrześniu. Najdłużej, bo do końca listopada trwać będzie kurs księgowości komputerowej.Wrzesień 2010 - Program "Pegaz 2010"

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w 2010 r. wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu "Pegaz 2010" - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do 11 października 2010 roku.

Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON przyjął "Procedury realizacji programu Pegaz 2010". Zatwierdzenie tych procedur daje osobom niepełnosprawnym możliwość ubiegania się w bieżącym roku o udzielenie w ramach obszaru D przedmiotowego programu pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji. Wnioski w ramach obszaru D przyjmowane są w Oddziałach PFRON do dnia 15 listopada 2010 roku.


Lipiec 2010 - Projekt Konkursowy

W lipcu 2010 roku w odpowiedzi na ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie postanowiło złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Ocalić od wykluczenia”, którego rozpatrzenie nastąpi w drugiej połowie października 2010 r. Jest to projekt napisany z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program dzieli się na trzy bloki:

 • "CHCIEĆ ZNACZY MÓC" - ten blok podejmować będzie działania sprzyjające pełnemu rozwojowi i funkcjonowaniu poszczególnych członków rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez wspomaganie, wzmocnienie i wsparcie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przewidziane jest położenie szczególnego nacisku na indywidualną pracę w ramach planu pomocy rodzinie.
 • "ODPOWIEDZIALNA DOROSŁOŚĆ - TAK, PRZEGRANE ŻYCIE - NIE" - będzie to pomoc młodzieży w rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych dziedzin życia i dokonywaniu wyborów, które decydują o dalszym losie, a nawet i życiu. Wsparcie odbywać się będzie w ramach akcji i kampanii promocyjno-informacyjnej.
 • "MOJA GODNOŚĆ - MOJĄ SIŁĄ" - ten blok poświęcony będzie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Uwzględniał on będzie obok celów korekcyjnych i rehabilitacyjnych, także działania edukacyjne nastawione na osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Celem tego bloku jest aktywne działanie na wzrost poczucia satysfakcji życiowej grupy osób niepełnosprawnych.

 

Lipiec 2010 - Spotkanie z Sołtysami

W dniach 22 czerwca i 13 lipca 2010 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, odbyły się spotkania z sołtysami wsi z terenu powiatu żnińskiego, na których obecni byli również: Starosta Żniński – Pan Zbigniew Jaszczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie – Pani Maria Zwolenkiewicz, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – Pan Andrzej Klockowski oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – Pani Lidia Bratz.. Celem tych spotkań było zaznajomienie przybyłych z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie oraz przedstawienie możliwości stworzenia programu „Ocalić od wykluczenia” powstającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.

Jako, że działania podejmowane w tym przedsięwzięciu swoim zasięgiem będą obejmowały tereny wiejskie, spotkania te były bardzo pomocne w analizie problemów społecznych wsi powiatu żnińskiego. Sołtysi przybyli na spotkania otrzymali także, ankiety dotyczące zjawiska wykluczenia społecznego, których wyniki posłużą do tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żnińskim.

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.