Dział Pieczy Zastępczej

 1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczania w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym: w tym przygotowywanie wymaganej dokumentacji,

 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

 3. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu: w tym przygotowywanie porozumień oraz wymaganej dokumentacji, bieżące monitorowanie sprawy,

 4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze: w tym przygotowywanie wymaganych dokumentów i bieżące monitorowanie sprawy,

 5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

 6. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

 7. Udzielenie zainteresowanym informacji o prawach i uprawnieniach,

 8. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczeń pomocy społecznej,

 10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej, nadzoru i kontroli nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, nadzór merytoryczny nad prowadzeniem,

 11. Obsługa placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz kierowanie do nich dzieci,

 12. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, zakłady dla nieletnich, domy pomocy społecznej,

 13. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy uchodźcom,

 14. Prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz wszelkiej dokumentacji w tym zakresie.

Realizację zadań Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną regulują zapisy:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U z 2004r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 2004r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U z 2007r. Nr 201, poz. 1455)

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.