Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl

Dział Pieczy Zastępczej

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczania w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym: w tym przygotowywanie wymaganej dokumentacji, Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu: w tym przygotowywanie porozumień oraz wymaganej dokumentacji, bieżące monitorowanie sprawy, Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze: w tym przygotowywanie wymaganych dokumentów i bieżące monitorowanie sprawy, Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy, Udzielenie zainteresowanym informacji o prawach i uprawnieniach, Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczeń pomocy społecznej, Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej, nadzoru i kontroli nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, nadzór merytoryczny nad prowadzeniem, Obsługa placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz kierowanie do nich dzieci, Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, zakłady dla nieletnich, domy pomocy społecznej, Prowadzenie spraw z zakresu pomocy uchodźcom, Prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz wszelkiej dokumentacji w tym zakresie.
Realizację zadań Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną regulują zapisy:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U z 2004r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 2004r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U z 2007r. Nr 201, poz. 1455)

KONTAKT:
Pracownicy socjalni:
piecza@pcpr-znin.pl
Świadczenia:
swiadczenia@pcpr-znin.pl
Koordynatorzy: koordynator@pcpr-znin.plDział ds. Osób Niepełnosprawnych

- Dofinansowywanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej,
- Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- Dofinansowywanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych,
- Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- Dofinansowywanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
- Finansowanie wydatku na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieni do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
- Udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
- Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb,
- Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym,
- Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowywania zawodowego osób niepełnosprawnych,
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
- Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zapotrzebowań środków finansowych do PFRON,
- Przeprowadzanie wizji lokalnych, kontroli prac oraz odbiorów prac remontowo – budowlanych

KONTAKT:
pfron@pcpr-znin.pl


Dział Pomocy Instytucjonalnej

Prowadzenie spraw Domów Pomocy Społecznej,
Prowadzenie spraw ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
Obsługa administracyjna Centrum,
Sprawozdawczość dotycząca Domów Pomocy Społecznej,
Środowiskowego Domu Samopomocy.


Dział Organizacyjny i Realizacji Projektów

-Prowadzenie sekretariatu Centrum, Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Dyrektora i podległych komórek,
-Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej,
-Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności Centrum,
-Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora,
-Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Centrum,
-Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji działalności na polu pomocy społecznej,
-Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym Centrum,
-Zabezpieczenie przestrzegania w Centrum przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej,
-Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
-Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Centrum,
-Obsługa programu POMOST – w tym sporządzenie sprawozdań. Inicjowanie, planowanie, koordynowanie oraz monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania – przygotowywanie wniosków w tym zakresie,
-Sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dodatkowych środków finansowych na realizację zadań,
-Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji udzielających pomocy finansowej,
-Udział w konferencjach, sesjach, szkoleniach oraz spotkaniach związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania.
-Aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie www.pcpr-znin.pl,
-Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań, bilansów, wniosków o płatność, dokumentacji projektu,
-Współpraca z instytucjami szkoleniowymi – zlecanie na zewnątrz kursów zawodowych zgodnie z PZP, Promocja i ewaluacja projektu.

DZIAŁ ORGANIZACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW
SPECJALISTA DS. WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

projekty@pcpr-znin.pl
Kamila Jankowska

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
pcpr@pcpr-znin.pl
Karolina Wielgosz


Główny Księgowy i Dział Księgowości

-Kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie oceny kontroli oraz sprawozdawczości i jej realizacji, obsługa finansowo – księgowa,
-Organizowanie sporządzania obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz sprawozdawczości finansowej,
-Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
-Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
-Analiza środków przydzielonych z budżetu,
-Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
-Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz ich zmian,
-Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

KONTAKT:
finanse@pcpr-znin.pl