PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Uwaga Wnioskodawcy !!!

            W 20 17 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizować będzie następujące moduły, zadania i obszary:
·  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

·  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
 2. Modułu II:
 • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązu7jące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.  dostępnego na stronie
Główne zmiany w stosunku do zasad określonych w 2016 roku:

 1. Przekazanie środków do samorządu powiatowego na realizację programu nastąpi nie wcześniej niż po: wykorzystaniu środków przekazanych w 2016 roku lub otwarciu drugiego rachunku;
 2. Ujednolicono maksymalną wysokość kwoty dodatku w Module II (1.000 zł) zamiast przedziału kwotowego obowiązującego w ubiegłym roku (700-1.000 zł); Dodatek ten może być zwiększony zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” – ust. 13, a także jest wypłacany w wysokości zależnej od poziomu pobierania nauki (ust. 16);
 3. Jeśli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania czesnego, to musi wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie wniosku (ust. 11 pkt 2 lit. b);
 4. Realizator programu przyjmuje własne kryteria/okoliczności uzasadniające zwiększenie w Module II dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia, z puli określonej w ust. 13 pkt 1;
 5. Zwiększono kwotę dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich), analogicznie do kwot przewidzianych dla studentów studiów III stopnia i dla studentów czwartego i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich (do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - ust. 16);
 6. Przekazanie dofinansowania czesnego i dodatku związanego z przewodem doktorskim otwartym poza studiami III stopnia będzie następowało w formie jednorazowej transzy (100% przyznanego dofinansowania) - po podpisaniu umowy (ust. 17);
 7. Dodano możliwość podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem (ust. 20 pkt 6);
 8. Nastąpiła modyfikacja zasad zwalniania z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla zatrudnionych beneficjentów, obecnie obowiązuje tylko kryterium dochodowe; Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolnione są osoby zatrudnione, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę (ust. 23 pkt 2);
 9. Ograniczono kryteria preferencyjne przy rozpatrywaniu wniosków w module I –
  preferencje zostały wyznaczone wyłącznie dla osób zatrudnionych (ust. 29 pkt 1 projektu), co podkreśla pro-zatrudnieniowy charakter pomocy;
 10. Wyznaczono końcowy termin (4 grudnia 2017) składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ust.  31).

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2014 roku


CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" – KIERUNKI 2014

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową


Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • 5.000 zł - udział własny  - 15%,
  • okres karencji - 3 lata,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu.
 1. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
  • 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  • pozostałe koszty - 600 zł,
  • udział własny - 25%,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • dla osoby niewidomej – 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
  • udział własny - 10 %,
  • okres karencji  - 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
  • udział własny - 0%,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł) - udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
  • o niepełnosprawności - 2.000 zł,
  • udział własny - 0%.
 3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Po amputacji w zakresie:

  • ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
  • udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
  • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
  • udział własny - 10%,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną - udział własny 15 %.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2014 roku wynosi :

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

Pozostałe materiały dotyczące programu „Aktywny samorząd”

 • Program Aktywny samorząd.
 • Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2014.
 • Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem:
www.pfron.org.pl


Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać
w PCPR ul. Szpitalna 32, pok. nr 7 – nr tel.: (52) 30 30 169 – Pan Łukasz Marnocha

 

Wnioski do pobrania:

- Wniosek Obszar A (Zadanie nr 1) - osoba dorosła

-.Wniosek Obszar A (Zadanie nr 1) - podopieczny

- Wniosek Obszar A (Zadanie nr 2) - osoba dorosła

- Wniosek Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - osoba dorosła

- Wniosek Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - podopieczny

- Wniosek Obszar C (Zadanie nr 1) - osoba dorosła

- Wniosek Obszar C (Zadanie nr 1) - podopieczny

- Wniosek Obszar C (Zadanie nr 2) - osoba dorosła

- Wniosek Obszar C (Zadanie nr 3) - osoba dorosła

- Wniosek Moduł II - osoba dorosła


Załączniki:

- Oświadczenie o dochodach

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1) - Obszar C (Zadanie nr 1)

- Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1)

- Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)


 

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.