Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl


 

Dnia 20 czerwca 2012 roku Powiat Żniński zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie dotyczące skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", wskazując jako realizatora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. Likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E).
2. Przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4).
3. Likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D).
4. Umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
2. Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
3. Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich.
4. Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.
5. Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich.
6. Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
7. Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
8. Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu.
9. Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

ADRESACI PROGRAMU:

1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

a) obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
dysfunkcję narządu ruchu,
b) obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
c) obszaru B2 i B3 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
dysfunkcję narządu wzroku,
d) obszaru B4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
e) obszaru C:
posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
f) obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
g) obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
h) obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
2. Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.
3. Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
a) w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności:
b) w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

4. Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A–D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

1. Którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.
2. Ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D.
3. Ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
4. Ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2012 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” udzielane są w siedzibie tut.
Centrum lub pod numerem telefonu (52) 30 30 169.

Dokumenty do pobrania:

Osoba pełnoletnia

Osoba niepełnoletnia