Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl


 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2013 roku

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych również w 2013 roku będą realizowane formy wsparcia w ramach Programu „Aktywny samorząd”.
W 2013 roku przewidziane są następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, o którą mogą się starać osoby, które posiadają:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób które posiadają:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. W tym obszarze o pomoc mogą się starać osoby, które posiadają:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym, dla osób posiadających:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, osobom które posiadają:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
Zadanie 3 i 4 jest skierowane dla osób, które posiadają:

stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
Żeby ubiegać się o pomoc w tym obszarze należy posiadać:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowana do osób, które posiadają:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Data przyjmowania wniosków ukaże się na stronie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Żninie w późniejszym terminie.

 2 Maj 2013

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Informujemy, iż ruszył nabór wniosków dotyczących pomocy udzielanej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, w następujących terminach:

Moduł I – od 2 maja do 30 września 2013 r.
Moduł II – Semestr letni (od 2 maja do 31 maja 2013 r.), Semestr zimowy (od 1 września do 30 września 2013 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz pod nr telefonu (52) 30 30 169, a także na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

.Wnioski do pobrania:

- Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 1) - osoba dorosła
-.Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 1) - podopieczny
- Wniosek Moduł I Obszar A (Zadanie nr 2) - osoba dorosła
- Wniosek Moduł I Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - osoba dorosła
- Wniosek Moduł I Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - podopieczny
- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 1) - osoba dorosła
- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 1) - podopieczny
- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 2) - osoba dorosła
- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 2) - podopieczny
- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 3) - osoba dorosła
- Wniosek Moduł I Obszar C (Zadanie nr 4) - osoba dorosła
- Wniosek Moduł I Obszar D - osoba dorosła
- Wniosek Moduł II - osoba dorosła


Załączniki:

- Oświadczenie o dochodach
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1) - Obszar C (Zadanie nr 1)
- Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1)
- Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)