Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl


9 maja 2018

„Aktywny samorząd” w 2018 roku W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizować będzie następujące formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r. * nabór wniosków od 07 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.
Modułu II: - dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) * nabór wniosków od
01 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r
.), od dnia 03 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku”. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w PCPR ul. Szpitalna 32, pok. nr 7 – nr tel.: (52) 30 30 169

Dokumenty do pobrania - MODUŁ II:
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek Moduł II - osoba dorosła
Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)
Druk Klauzuli Informacyjnej nr 2

Dokumenty do pobrania - MODUŁ I:
Oświadczenie o gotowości zaangażowania środków własnych
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek Obszar A (Zadanie nr 1) - osoba dorosła
Wniosek Obszar A (Zadanie nr 1) - podopieczny
Wniosek Obszar A (Zadanie nr 2) - osoba dorosla
Wniosek Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - osoba dorosła
Wniosek Obszar B (Zadanie nr 1, nr 2) - podopieczny
Wniosek Obszar C (Zadanie nr 2) - osoba dorosła
Wniosek Obszar C (Zadanie nr 2) - podopieczny
Wniosek Obszar C (Zadanie nr 3) - osoba dorosła
Wniosek Obszar C (Zadanie nr 4) - osoba dorosła
Wniosek Obszar D - osoba dorosła
Wzór nr 5-C3_E1_ARKUSZ_oceny eksperta PFRON -badanie wstępne
Wzór nr 6-C4_E1 Arkusz oceny Eksperta PFRON-Badania Wstępne
Wzór nr 7-C3_E2 C3 - ARKUSZ OCENY EKSPERTA PFRON - DRUGA WIZYTA
Wzór nr 8 - C4_E2 C4-ARKUSZ OCENY EKSPERTA PFRON - DRUGA WIZYTA
Wzór nr 9 - C3_O Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu
Wzór nr 10-C4_O Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys na
Wzór nr 11-C3_K Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjen
Wzór nr 12-C4_K Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wn
Wzór nr1 C3_S1 WYPEŁNIA Realizator programu
Wzór nr2-C4_S1 WYPEŁNIA Realizator programu
Wzór nr3-C3_S2 WYPEŁNIA Realizator programu
Wzór nr4-C4_S2 WYPEŁNIA Realizator programu
Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1) - Obszar C (Zadanie nr 1)
Zaświadczenie lekarskie Obszar B (Zadanie nr 1)
Druk Klauzuli Informacyjnej nr 2