Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl

UWAGA WNIOSKODAWCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”w 2019 roku realizować będzie następujące formy wsparcia:
w
MODULE I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu);
o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza języka migowego);
o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana
do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej
na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku
lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w Module I wynosi co najmniej:

a) 10 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru B – Zadania: 1,4 i 5,
- Obszaru C – Zadania: 3 i 4,
b) 15 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
d) 30 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru B – Zadanie: 3,
e) 35 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru C – Zadanie: 5;

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w MODULE I:

*nabór wniosków od 6 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UWAGA STUDENCI!

Kontynuujemy Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Udział własny w Module II wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego tj.:
a) 15 % wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu,
którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku),
b) 65 % wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu,
którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)- warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym
(drugiego i kolejnych kierunków).
c) 50 % wartości czesnego dla niezatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)- warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie – MODUŁ II:

* nabór wniosków od dnia 1 marca do dnia 30 marca 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
* nabór wniosków od dnia 2 września dnia 10 października 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku” pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod adresem:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w PCPR ul. Szpitalna 32, pok. nr 7 – nr tel.: (52) 30 30 169

Dokumenty do pobrania - MODUŁ II:

2019 Wniosek Moduł II
Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 Zaświadczenie Moduł II (uczelnia)
Załącznik nr 4 Klauzula AS -przesłanka umowy
zalacznik_nr_5_zaswiadczenie_lekarskie