Rodziny zastępcze

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.

Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 1. odpowiednie warunki bytowe,
 2. możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 3. możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
 4. możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 5. odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 1. spokrewnione z dzieckiem,
 2. niespokrewnione z dzieckiem,
 3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem;
  • wielodzietne
  • specjalistyczne,
  • o charakterze pogotowia rodzinnego.

Kto może być rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej j w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskały pozytywną opinie ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia.

Obecnie w Powiecie Żnińskim funkcjonują łącznie 54 rodziny zastępcze w których wychowuje się 76 dzieci. 17 rodzin jest niespokrewnionych z dziećmi i sprawuje opiekę nad 27 dziećmi.

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.