Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl

Rodziny zastępcze

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Rodziny zastępcze dzielą się na: spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem; wielodzietne specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego.


Kto może być rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej j w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie została im zawieszona,
- wywiązują się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- uzyskały pozytywną opinie ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia.
Obecnie w Powiecie Żnińskim funkcjonują łącznie 54 rodziny zastępcze w których wychowuje się 76 dzieci. 17 rodzin jest niespokrewnionych z dziećmi i sprawuje opiekę nad 27 dziećmi.